Općina Kapela
OIB: 39819228656
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, broj 136/12) i članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik BBŽ",
broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Kapela na 5. sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine, donijelo je 
Izmjene i dopune proračuna za 2013. god.
OPĆI DIO
Članak 1.
PROMJENA
PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
    Prihodi poslovanja 7.050.000,00 -2.543.000,00 -36,07 4.507.000,00
    Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 390.000,00 -297.000,00 -76,15 93.000,00
    Rashodi poslovanja 3.870.000,00 -779.500,00 -20,14 3.090.500,00
    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.482.000,00 -5.063.000,00 -78,11 1.419.000,00
    RAZLIKA - MANJAK -2.912.000,00 3.002.500,00 -103,11 90.500,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
    Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.000.000,00 -3.000.000,00 -100,00 0,00
    Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 88.000,00 2.500,00 2,84 90.500,00
    NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 2.912.000,00 -3.002.500,00 -103,11 -90.500,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
    Vlastiti izvori 0,00 0,00 0,00 0,00
    VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
    SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 -2.583.812,68
BROJ   PROMJENA  
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
6 Prihodi poslovanja 7.050.000,00 -2.543.000,00 -36,07 4.507.000,00
61 Prihodi od poreza 1.745.000,00 0,00 0,00 1.745.000,00
611 Porez i prirez na dohodak 1.185.000,00 0,00 0,00 1.185.000,00
613 Porezi na imovinu 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
614 Porezi na robu i usluge 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 4.008.000,00 -2.331.000,00 -58,16 1.677.000,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija 500.000,00 -500.000,00 -100,00 0,00
633 Pomoći iz proračuna 3.088.000,00 -1.946.000,00 -63,02 1.142.000,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 420.000,00 115.000,00 27,38 535.000,00
64 Prihodi od imovine 299.000,00 -62.850,00 -21,02 236.150,00
641 Prihodi od financijske imovine 32.000,00 -20.900,00 -65,31 11.100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 267.000,00 -41.950,00 -15,71 225.050,00
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 940.000,00 -98.000,00 -10,43 842.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima 475.000,00 -30.000,00 -6,32 445.000,00
653 Komunalni doprinosi i naknade 465.000,00 -68.000,00 -14,62 397.000,00
66 Ostali prihodi 23.000,00 -20.800,00 -90,43 2.200,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 23.000,00 -20.800,00 -90,43 2.200,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 35.000,00 -30.350,00 -86,71 4.650,00
681 Kazne i upravne mjere 5.000,00 -3.350,00 -67,00 1.650,00
683 Ostali prihodi 30.000,00 -27.000,00 -90,00 3.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 390.000,00 -297.000,00 -76,15 93.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 170.000,00 -160.000,00 -94,12 10.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 170.000,00 -160.000,00 -94,12 10.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 220.000,00 -137.000,00 -62,27 83.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 220.000,00 -137.000,00 -62,27 83.000,00
3 Rashodi poslovanja 3.870.000,00 -779.500,00 -20,14 3.090.500,00
31 Rashodi za zaposlene 507.000,00 188.000,00 37,08 695.000,00
311 Plaće 410.000,00 181.000,00 44,15 591.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 27.000,00 -14.000,00 -51,85 13.000,00
313 Doprinosi na plaće 70.000,00 21.000,00 30,00 91.000,00
32 Materijalni rashodi 2.247.000,00 -439.200,00 -19,55 1.807.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima 81.000,00 -1.000,00 -1,23 80.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 558.000,00 -38.000,00 -6,81 520.000,00
323 Rashodi za usluge 1.138.000,00 -428.700,00 -37,67 709.300,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 470.000,00 28.500,00 6,06 498.500,00
34 Financijski rashodi 200.000,00 -157.000,00 -78,50 43.000,00
342 Kamate za primljene zajmove 170.000,00 -135.000,00 -79,41 35.000,00
343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 -22.000,00 -73,33 8.000,00
35 Subvencije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 154.000,00 -78.000,00 -50,65 76.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 154.000,00 -78.000,00 -50,65 76.000,00
38 Ostali rashodi 712.000,00 -293.300,00 -41,19 418.700,00
381 Tekuće donacije 317.000,00 -58.300,00 -18,39 258.700,00
382 Kapitalne donacije 85.000,00 -50.000,00 -58,82 35.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
386 Kapitalne pomoći 300.000,00 -180.000,00 -60,00 120.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.482.000,00 -5.063.000,00 -78,11 1.419.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 155.000,00 -115.000,00 -74,19 40.000,00
412 Nematerijalna imovina 155.000,00 -115.000,00 -74,19 40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.327.000,00 -4.948.000,00 -78,20 1.379.000,00
421 Građevinski objekti 6.265.000,00 -4.913.000,00 -78,42 1.352.000,00
422 Postrojenja i oprema 57.000,00 -30.000,00 -52,63 27.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
BROJ   PROMJENA  
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA  
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.000.000,00 -3.000.000,00 -100,00 0,00
84 Primici od zaduživanja 3.000.000,00 -3.000.000,00 -100,00 0,00
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3.000.000,00 -3.000.000,00 -100,00 0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 88.000,00 2.500,00 2,84 90.500,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 88.000,00 2.500,00 2,84 90.500,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 88.000,00 2.500,00 2,84 90.500,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)  
9 Vlastiti izvori 0,00 0,00 0,00 0,00
92 Rezultat poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
922 Višak/manjak prihoda 0,00 0,00 0,00 -2.583.812,68