Općina Kapela
OIB: 39819228656
Izmjene i dopune proračuna za 2013. god.
POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu Općine Kapela za 2013. godinu i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
BROJ   PROMJENA  
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI 10.440.000,00 -5.840.000,00 -55,94 4.600.000,00
RAZDJEL  001   OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI 451.000,00 -87.300,00 -19,36 363.700,00
GLAVA  10   OPĆINSKO VIJEĆE 39.000,00 -26.300,00 -67,44 12.700,00
Glavni program A01  Općinsko vijeće, Općinski načelnik i mjesni odbori 39.000,00 -26.300,00 -67,44 12.700,00
Program A01  1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela 24.000,00 -11.300,00 -47,08 12.700,00
Aktivnost A01  1000 A100001 Predstavničko tijelo 24.000,00 -11.300,00 -47,08 12.700,00
Izvor  PRIHODI OD POREZA 24.000,00 -11.300,00 -47,08 12.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE 24.000,00 -11.300,00 -47,08 12.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI 24.000,00 -11.300,00 -47,08 12.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA 24.000,00 -11.300,00 -47,08 12.700,00
3 Rashodi poslovanja 24.000,00 -11.300,00 -47,08 12.700,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
329 Reprezentacija 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
38 Ostali rashodi 19.000,00 -11.300,00 -59,47 7.700,00
381 Tekuće donacije političkim strankama 18.000,00 -11.500,00 -63,89 6.500,00
381 Predstavnik srpske nacionalne manjine 1.000,00 200,00 20,00 1.200,00
Program A01  1002 Marketinške aktivnosti 15.000,00 -15.000,00 -100,00 0,00
Tekući projekt A01  1002 T100001 Marketinške aktivnosti 15.000,00 -15.000,00 -100,00 0,00
Izvor  PRIHODI OD POREZA 15.000,00 -15.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE 15.000,00 -15.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI 15.000,00 -15.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA 15.000,00 -15.000,00 -100,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 -15.000,00 -100,00 0,00
32 Materijalni rashodi 15.000,00 -15.000,00 -100,00 0,00
329 Povezivanje sa drugim općinama 15.000,00 -15.000,00 -100,00 0,00
GLAVA  20   OPĆINSKI NAČELNIK 247.000,00 -96.500,00 -39,07 150.500,00
Glavni program A01  Općinsko vijeće, Općinski načelnik i mjesni odbori 247.000,00 -96.500,00 -39,07 150.500,00
Program A01  1001 Izvršno tijelo 55.000,00 -37.000,00 -67,27 18.000,00
Aktivnost A01  1001 A100001 Izvršno tijelo 55.000,00 -37.000,00 -67,27 18.000,00
Izvor  PRIHODI OD POREZA 55.000,00 -37.000,00 -67,27 18.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE 55.000,00 -37.000,00 -67,27 18.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI 55.000,00 -37.000,00 -67,27 18.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA 55.000,00 -37.000,00 -67,27 18.000,00
3 Rashodi poslovanja 55.000,00 -37.000,00 -67,27 18.000,00
32 Materijalni rashodi 55.000,00 -37.000,00 -67,27 18.000,00
323 Usluge telefona, telefaksa 14.000,00 -9.000,00 -64,29 5.000,00
323 Ostale usluge promidžbe i informiranja 15.000,00 -12.000,00 -80,00 3.000,00
329 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00
329 Reprezentacija 16.000,00 -6.000,00 -37,50 10.000,00
Program A01  1002 Marketinške aktivnosti 22.000,00 -19.500,00 -88,64 2.500,00
Tekući projekt A01  1002 T100001 Marketinške aktivnosti 22.000,00 -19.500,00 -88,64 2.500,00
Izvor  PRIHODI OD POREZA 22.000,00 -19.500,00 -88,64 2.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE 22.000,00 -19.500,00 -88,64 2.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI 22.000,00 -19.500,00 -88,64 2.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA 22.000,00 -19.500,00 -88,64 2.500,00
3 Rashodi poslovanja 22.000,00 -19.500,00 -88,64 2.500,00
32 Materijalni rashodi 22.000,00 -19.500,00 -88,64 2.500,00
323 Izložbeni prostor na sajmu 4.000,00 -4.000,00 -100,00 0,00
323 LAG program i članarina 18.000,00 -15.500,00 -86,11 2.500,00
Program A01  1003 Sufinanciranja u poljoprivredi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Tekući projekt A01  1003 T100001 Sufinanciranja u poljoprivredi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Izvor  PRIHODI OD POREZA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  042  POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0421 POLJOPRIVREDA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
35 Subvencije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
352 Sufinanciranje premije osiguranja usjeva 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
352 Subvencije za umjetna osjemenjivanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Program A01  1004 Pomoći pravnim osobama 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Tekući projekt A01  1004 T100001 Pomoći pravnim osobama 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Izvor  KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
381 Tekuća pomoć Kapelakom d.o.o. sajmište 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
381 Tekuća pomoć Kapelakom d.o.o. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Program A01  1005 Naknade šteta 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
Tekući projekt A01  1005 T100001 Naknade štata 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
Izvor  TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
38 Ostali rashodi 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
383 Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
Program A01  1006 Sakralni objekti 60.000,00 -35.000,00 -58,33 25.000,00
Tekući projekt A01  1006 T100001 Sakralni objekti 60.000,00 -35.000,00 -58,33 25.000,00
Izvor  PRIHODI OD POREZA 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
38 Ostali rashodi 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
381 Tekuća donacija župi Miholjanec 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
382 Kapitalna donacija Župi Donji Mosti 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Izvor  KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00
382 Kapitalna donacija Župi M. Magdalena Kapela 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00
GLAVA  30   MJESNI ODBORI 165.000,00 35.500,00 21,52 200.500,00
Glavni program A01  Općinsko vijeće, Općinski načelnik i mjesni odbori 165.000,00 35.500,00 21,52 200.500,00
Program A01  1007 Mjesni odbori 125.000,00 57.000,00 45,60 182.000,00
Tekući projekt A01  1007 T100001 Materijal za tekuće i investicijsko održavanje 125.000,00 57.000,00 45,60 182.000,00
Izvor  NAKNADE ZA KONCESIJE 5.000,00 -3.000,00 -60,00 2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 5.000,00 -3.000,00 -60,00 2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  044  RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO 5.000,00 -3.000,00 -60,00 2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0443 GRAĐEVINARSTVO 5.000,00 -3.000,00 -60,00 2.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 -3.000,00 -60,00 2.000,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 -3.000,00 -60,00 2.000,00
323 Ostale komunalne usluge 5.000,00 -3.000,00 -60,00 2.000,00
Izvor  PRIHODI OD ZAKUPA NEKRETNINA 120.000,00 60.000,00 50,00 180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 120.000,00 60.000,00 50,00 180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  044  RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO 120.000,00 60.000,00 50,00 180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0443 GRAĐEVINARSTVO 120.000,00 60.000,00 50,00 180.000,00
3 Rashodi poslovanja 120.000,00 60.000,00 50,00 180.000,00
32 Materijalni rashodi 120.000,00 60.000,00 50,00 180.000,00
322 Materijal za tekuće održavanje 80.000,00 55.000,00 68,75 135.000,00
323 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.000,00 5.000,00 12,50 45.000,00
Program A01  1010 Ishođenje dokumentacije i usluge projektiranja za društvene domove 40.000,00 -21.500,00 -53,75 18.500,00
Tekući projekt A01  1010 T100001 Ishođenje i izrada dokumentacije  za društvene domove 40.000,00 -21.500,00 -53,75 18.500,00
Izvor  PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 40.000,00 -21.500,00 -53,75 18.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE 40.000,00 -21.500,00 -53,75 18.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  013  OPĆE USLUGE 40.000,00 -21.500,00 -53,75 18.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0133 OSTALE OPĆE USLUGE 40.000,00 -21.500,00 -53,75 18.500,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 -21.500,00 -53,75 18.500,00
32 Materijalni rashodi 40.000,00 -21.500,00 -53,75 18.500,00
323 Geodetsko-katastarske usluge 20.000,00 -8.000,00 -40,00 12.000,00
323 Izrada dokumentacije za društvene domove 20.000,00 -13.500,00 -67,50 6.500,00
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1.410.000,00 129.500,00 9,18 1.539.500,00
GLAVA  10   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1.410.000,00 129.500,00 9,18 1.539.500,00
Glavni program A02  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1.410.000,00 129.500,00 9,18 1.539.500,00
Program A02  1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela 1.410.000,00 129.500,00 9,18 1.539.500,00
Aktivnost A02  1000 A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.410.000,00 129.500,00 9,18 1.539.500,00
Izvor  PRIHODI OD POREZA 1.358.000,00 112.500,00 8,28 1.470.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE 1.358.000,00 112.500,00 8,28 1.470.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI 1.358.000,00 112.500,00 8,28 1.470.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 1.358.000,00 112.500,00 8,28 1.470.500,00
3 Rashodi poslovanja 1.358.000,00 112.500,00 8,28 1.470.500,00
31 Rashodi za zaposlene 507.000,00 188.000,00 37,08 695.000,00
311 Plaće za zaposlene 410.000,00 181.000,00 44,15 591.000,00
312 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 19.000,00 -15.500,00 -81,58 3.500,00
312 Darovi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
312 Regres za godišnji odmor 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
312 Nagrade 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 62.000,00 18.000,00 29,03 80.000,00
313 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.000,00 3.000,00 37,50 11.000,00
32 Materijalni rashodi 821.000,00 -53.500,00 -6,52 767.500,00
321 Dnevnice za službeni put u zemlji 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00
321 Dnevnice za službeni put u inozemstvu 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
321 Korištenje privatnog automobila u službene svrhe 25.000,00 -5.000,00 -20,00 20.000,00
321 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 4.000,00 -4.000,00 -100,00 0,00
321 Naknade za prijevoz na posao i s posla 30.000,00 27.000,00 90,00 57.000,00
321 Seminari, savjetovanja i simpoziji 7.000,00 -4.000,00 -57,14 3.000,00
322 Uredski materijal 13.000,00 -3.000,00 -23,08 10.000,00
322 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 6.000,00 -4.000,00 -66,67 2.000,00
322 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3.000,00 -1.500,00 -50,00 1.500,00
322 Električna energija - poslovni objekti 12.000,00 -6.000,00 -50,00 6.000,00
322 Plin 10.000,00 -2.000,00 -20,00 8.000,00
322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građ. 30.000,00 -25.000,00 -83,33 5.000,00
322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje potr 9.000,00 -4.000,00 -44,44 5.000,00
322 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavnj 5.000,00 -2.500,00 -50,00 2.500,00
323 Usluge telefona, telefaksa 14.000,00 -9.500,00 -67,86 4.500,00
323 Usluge interneta 4.000,00 500,00 12,50 4.500,00
323 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 9.000,00 -4.500,00 -50,00 4.500,00
323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat 40.000,00 -31.000,00 -77,50 9.000,00
323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 10.000,00 -4.000,00 -40,00 6.000,00
323 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000,00 -2.500,00 -50,00 2.500,00
323 Ostale usluge promidžbe i informiranja 30.000,00 11.000,00 36,67 41.000,00
323 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 40.000,00 10.000,00 25,00 50.000,00
323 Geodetsko-katastarske usluge 30.000,00 -15.000,00 -50,00 15.000,00
323 Ostale intelektualne usluge 7.000,00 6.000,00 85,71 13.000,00
323 Ostale računalne usluge 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
323 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja isl 12.000,00 -10.000,00 -83,33 2.000,00
323 Uređenje prostora 10.000,00 -9.000,00 -90,00 1.000,00
323 Ostale nespomenute usluge 16.000,00 4.000,00 25,00 20.000,00
323 Gorska služba spašavanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
329 Reprezentacija 5.000,00 -2.500,00 -50,00 2.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 5.000,00 25,00 25.000,00
329 Tekuća zaliha proračuna 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00
329 Provedba izbora 330.000,00 57.000,00 17,27 387.000,00
34 Financijski rashodi 30.000,00 -22.000,00 -73,33 8.000,00
343 Usluge platnog prometa 8.000,00 -3.000,00 -37,50 5.000,00
343 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 20.000,00 -19.000,00 -95,00 1.000,00
343 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Izvor  PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 32.000,00 -5.000,00 -15,63 27.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE 32.000,00 -5.000,00 -15,63 27.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI 32.000,00 -5.000,00 -15,63 27.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 32.000,00 -5.000,00 -15,63 27.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.000,00 -5.000,00 -15,63 27.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.000,00 -5.000,00 -15,63 27.000,00
422 Računala i računalna oprema 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
422 Uredski namještaj 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
426 Ulaganja u računalne programe 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Izvor  TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 20.000,00 22.000,00 110,00 42.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE 20.000,00 22.000,00 110,00 42.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI 20.000,00 22.000,00 110,00 42.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 20.000,00 22.000,00 110,00 42.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 22.000,00 110,00 42.000,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00 22.000,00 110,00 42.000,00
329 Ostali rashodi za izbore 20.000,00 22.000,00 110,00 42.000,00
RAZDJEL  003   KOMUNALNE DJELATNOSTI 8.050.000,00 -5.748.200,00 -71,41 2.301.800,00
GLAVA  10   KOMUNALNE DJELATNOSTI 8.050.000,00 -5.748.200,00 -71,41 2.301.800,00
Glavni program A03  KOMUNALNE DJELATNOSTI 8.050.000,00 -5.748.200,00 -71,41 2.301.800,00
Program A03  1000 Održavanje, energija i usluge 635.000,00 -105.000,00 -16,54 530.000,00
Tekući projekt A03  1000 T100001 Rashodi za javnu rasvjetu 210.000,00 -50.000,00 -23,81 160.000,00
Izvor  KOMUNALNE NAKNADE 210.000,00 -50.000,00 -23,81 160.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 210.000,00 -50.000,00 -23,81 160.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  064  ULIČNA RASVJETA 210.000,00 -50.000,00 -23,81 160.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0640 ULIČNA RASVJETA 210.000,00 -50.000,00 -23,81 160.000,00
3 Rashodi poslovanja 180.000,00 -30.000,00 -16,67 150.000,00
32 Materijalni rashodi 180.000,00 -30.000,00 -16,67 150.000,00
322 Električna energija - javna rasvjeta 180.000,00 -30.000,00 -16,67 150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 -20.000,00 -66,67 10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 -20.000,00 -66,67 10.000,00
421 Izgradnja javne rasvjete 30.000,00 -20.000,00 -66,67 10.000,00
Tekući projekt A03  1000 T100002 Održavanje nerazvrstanih cesta 240.000,00 5.000,00 2,08 245.000,00
Izvor  KOMUNALNE NAKNADE 240.000,00 5.000,00 2,08 245.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 240.000,00 5.000,00 2,08 245.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  045  PROMET 240.000,00 5.000,00 2,08 245.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET 240.000,00 5.000,00 2,08 245.000,00
3 Rashodi poslovanja 240.000,00 5.000,00 2,08 245.000,00
32 Materijalni rashodi 240.000,00 5.000,00 2,08 245.000,00
322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje cesta 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
322 Materijal za održavanje vodopropusta i mostova 20.000,00 10.000,00 50,00 30.000,00
323 Usluge  održavanja nerazvrstanih cesta 35.000,00 5.000,00 14,29 40.000,00
323 Usluge održavanja propusta, bankina, puteva 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
323 Usluge  održavanja staza, nogostupa i parkirališta 15.000,00 -10.000,00 -66,67 5.000,00
Tekući projekt A03  1000 T100003 Održavanja javne rasvjete 50.000,00 -5.000,00 -10,00 45.000,00
Izvor  KOMUNALNE NAKNADE 50.000,00 -5.000,00 -10,00 45.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 50.000,00 -5.000,00 -10,00 45.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  064  ULIČNA RASVJETA 50.000,00 -5.000,00 -10,00 45.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0640 ULIČNA RASVJETA 50.000,00 -5.000,00 -10,00 45.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 -5.000,00 -10,00 45.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 -5.000,00 -10,00 45.000,00
322 Materijal i dijelovi za  održavanje javne rasvjete 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
323 Usluge tekućeg  održavanja javne rasvjete 30.000,00 -5.000,00 -16,67 25.000,00
Tekući projekt A03  1000 T100005 Održavanje cesta u zimskim uvjetima 30.000,00 25.000,00 83,33 55.000,00
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOSI 30.000,00 25.000,00 83,33 55.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 30.000,00 25.000,00 83,33 55.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  045  PROMET 30.000,00 25.000,00 83,33 55.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET 30.000,00 25.000,00 83,33 55.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 25.000,00 83,33 55.000,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00 25.000,00 83,33 55.000,00
322 Materijal za održavanje cesta za zimsku službu 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
323 Zimska služba 20.000,00 30.000,00 150,00 50.000,00
Tekući projekt A03  1000 T100006 Održavanje javnih površina i parkova 25.000,00 -10.000,00 -40,00 15.000,00
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOSI 25.000,00 -10.000,00 -40,00 15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 25.000,00 -10.000,00 -40,00 15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  049  EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 25.000,00 -10.000,00 -40,00 15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 25.000,00 -10.000,00 -40,00 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 25.000,00 -10.000,00 -40,00 15.000,00
32 Materijalni rashodi 25.000,00 -10.000,00 -40,00 15.000,00
323 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.000,00 -10.000,00 -40,00 15.000,00
Tekući projekt A03  1000 T100007 Rashodi za opremu 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00
Izvor  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  049  EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00
422 Oprema 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00
422 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 15.000,00 -15.000,00 -100,00 0,00
422 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Tekući projekt A03  1000 T100008 Održavanje zelenih površina 50.000,00 -40.000,00 -80,00 10.000,00
Izvor  KOMUNALNE NAKNADE 50.000,00 -40.000,00 -80,00 10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 50.000,00 -40.000,00 -80,00 10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  049  EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 50.000,00 -40.000,00 -80,00 10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 50.000,00 -40.000,00 -80,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 -40.000,00 -80,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 -40.000,00 -80,00 10.000,00
323 Održavanje zelenih površina 50.000,00 -40.000,00 -80,00 10.000,00
Program A03  1001 Program integralnog razvoja lokalne zajednice 500.000,00 -209.200,00 -41,84 290.800,00
Kapitalni projekt A03  1001 K100001 Sanacija nerazvrstanih cesta EIB II 133.000,00 -7.500,00 -5,64 125.500,00
Izvor  PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 133.000,00 -7.500,00 -5,64 125.500,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 88.000,00 2.500,00 2,84 90.500,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 88.000,00 2.500,00 2,84 90.500,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostli 88.000,00 2.500,00 2,84 90.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 45.000,00 -10.000,00 -22,22 35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  045  PROMET 45.000,00 -10.000,00 -22,22 35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET 45.000,00 -10.000,00 -22,22 35.000,00
3 Rashodi poslovanja 45.000,00 -10.000,00 -22,22 35.000,00
34 Financijski rashodi 45.000,00 -10.000,00 -22,22 35.000,00
342 Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih finnc 45.000,00 -10.000,00 -22,22 35.000,00
Kapitalni projekt A03  1001 K100004 Izmjena prostornog plana 85.000,00 -85.000,00 -100,00 0,00
Izvor  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 85.000,00 -85.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 85.000,00 -85.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  041  OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD 85.000,00 -85.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 85.000,00 -85.000,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.000,00 -85.000,00 -100,00 0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 85.000,00 -85.000,00 -100,00 0,00
412 Izmjena prostornog plana 85.000,00 -85.000,00 -100,00 0,00
Tekući projekt A03  1001 T100001 Tekuće održavanje građevinskih objekata 120.000,00 25.000,00 20,83 145.000,00
Izvor  DOPRINOSI ZA ŠUME 120.000,00 25.000,00 20,83 145.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 120.000,00 25.000,00 20,83 145.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  044  RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO 120.000,00 25.000,00 20,83 145.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0443 GRAĐEVINARSTVO 120.000,00 25.000,00 20,83 145.000,00
3 Rashodi poslovanja 120.000,00 25.000,00 20,83 145.000,00
32 Materijalni rashodi 120.000,00 25.000,00 20,83 145.000,00
323 Usluge održavanja građevinskih objekata 120.000,00 25.000,00 20,83 145.000,00
Tekući projekt A03  1001 T100003 Program očuvanja prirode i okoliša s ostalim komunalnim uslugama 62.000,00 -41.700,00 -67,26 20.300,00
Izvor  SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO 57.000,00 -36.700,00 -64,39 20.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  05   ZAŠTITA OKOLIŠA 57.000,00 -36.700,00 -64,39 20.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  053  SMANJENJE ZAGAĐIVANJA 57.000,00 -36.700,00 -64,39 20.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA 57.000,00 -36.700,00 -64,39 20.300,00
3 Rashodi poslovanja 57.000,00 -36.700,00 -64,39 20.300,00
32 Materijalni rashodi 57.000,00 -36.700,00 -64,39 20.300,00
322 Nabavka kontejnera 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00
323 Iznošenje i odvoz smeća 4.000,00 -2.700,00 -67,50 1.300,00
323 Deratizacija i dezinsekcija 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
323 Ostale komunalne usluge 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
323 Ugovori o djelu 7.000,00 -7.000,00 -100,00 0,00
329 Naknade članovima povjerenstava 7.000,00 -7.000,00 -100,00 0,00
Izvor  PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  05   ZAŠTITA OKOLIŠA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  053  SMANJENJE ZAGAĐIVANJA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
329 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Tekući projekt A03  1001 T100005 Program energetske učinkovitosti i zašite okoliša 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
Izvor  KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  065  ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0650 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
323 Program energetske učinkovitosti i zaštite okoliša 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
Program A03  1002 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 6.915.000,00 -5.434.000,00 -78,58 1.481.000,00
Kapitalni projekt A03  1002 K100001 Izgradnja vodoopskrbnog sustava općine Kapela i kanalizacija 300.000,00 -180.000,00 -60,00 120.000,00
Izvor  KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 300.000,00 -180.000,00 -60,00 120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 300.000,00 -180.000,00 -60,00 120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  044  RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO 300.000,00 -180.000,00 -60,00 120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0443 GRAĐEVINARSTVO 300.000,00 -180.000,00 -60,00 120.000,00
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 -180.000,00 -60,00 120.000,00
38 Ostali rashodi 300.000,00 -180.000,00 -60,00 120.000,00
386 Kapitalne pomoći trgovačkom društvu Kapelakom d.o.o. 300.000,00 -180.000,00 -60,00 120.000,00
Kapitalni projekt A03  1002 K100003 Izrada projekata 70.000,00 -30.000,00 -42,86 40.000,00
Izvor  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 70.000,00 -30.000,00 -42,86 40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE 70.000,00 -30.000,00 -42,86 40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  013  OPĆE USLUGE 70.000,00 -30.000,00 -42,86 40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0133 OSTALE OPĆE USLUGE 70.000,00 -30.000,00 -42,86 40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 -30.000,00 -42,86 40.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 70.000,00 -30.000,00 -42,86 40.000,00
412 Izrada projekata za nerazvrstane ceste 70.000,00 -30.000,00 -42,86 40.000,00
Kapitalni projekt A03  1002 K100006 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 3.000.000,00 -3.000.000,00 -100,00 0,00
Izvor  PRIMLJENI ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCI 3.000.000,00 -3.000.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 3.000.000,00 -3.000.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  045  PROMET 3.000.000,00 -3.000.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET 3.000.000,00 -3.000.000,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 -3.000.000,00 -100,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000.000,00 -3.000.000,00 -100,00 0,00
421 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 3.000.000,00 -3.000.000,00 -100,00 0,00
Kapitalni projekt A03  1002 K100008 Ulaganja na društvenom domu Jabučeta 20.000,00 -15.000,00 -75,00 5.000,00
Izvor  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 20.000,00 -15.000,00 -75,00 5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 20.000,00 -15.000,00 -75,00 5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  044  RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO 20.000,00 -15.000,00 -75,00 5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0443 GRAĐEVINARSTVO 20.000,00 -15.000,00 -75,00 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 -15.000,00 -75,00 5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 -15.000,00 -75,00 5.000,00
421 Ulaganja u društveni dom Jabučeta 20.000,00 -15.000,00 -75,00 5.000,00
Kapitalni projekt A03  1002 K100009 Modernizacija nerazvrstanih cesta 1.580.000,00 -485.000,00 -30,70 1.095.000,00
Izvor  PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 125.000,00 -125.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 125.000,00 -125.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  045  PROMET 125.000,00 -125.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET 125.000,00 -125.000,00 -100,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 125.000,00 -125.000,00 -100,00 0,00
34 Financijski rashodi 125.000,00 -125.000,00 -100,00 0,00
342 Kamate za primljeni kredit od kreditnih institucija u javnom se 125.000,00 -125.000,00 -100,00 0,00
Izvor  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 60.000,00 -60.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 60.000,00 -60.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  045  PROMET 60.000,00 -60.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET 60.000,00 -60.000,00 -100,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 60.000,00 -60.000,00 -100,00 0,00
32 Materijalni rashodi 60.000,00 -60.000,00 -100,00 0,00
323 Geodetsko-katastarske usluge 60.000,00 -60.000,00 -100,00 0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 0,00 0,00 0,00 0,00
542 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor  KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 1.025.000,00 -235.000,00 -22,93 790.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 1.025.000,00 -235.000,00 -22,93 790.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  045  PROMET 1.025.000,00 -235.000,00 -22,93 790.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET 1.025.000,00 -235.000,00 -22,93 790.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.025.000,00 -235.000,00 -22,93 790.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.025.000,00 -235.000,00 -22,93 790.000,00
421 Modernizacija nerazvrstanih cesta 1.025.000,00 -235.000,00 -22,93 790.000,00
Izvor  KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 370.000,00 -65.000,00 -17,57 305.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 370.000,00 -65.000,00 -17,57 305.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  045  PROMET 370.000,00 -65.000,00 -17,57 305.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET 370.000,00 -65.000,00 -17,57 305.000,00
3 Rashodi poslovanja 70.000,00 -65.000,00 -92,86 5.000,00
32 Materijalni rashodi 70.000,00 -65.000,00 -92,86 5.000,00
323 Projektanski nadzor 70.000,00 -65.000,00 -92,86 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
421 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Kapitalni projekt A03  1002 K100011 Plinovod 40.000,00 -19.000,00 -47,50 21.000,00
Izvor  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 40.000,00 -19.000,00 -47,50 21.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 40.000,00 -19.000,00 -47,50 21.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  045  PROMET 40.000,00 -19.000,00 -47,50 21.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0455 PROMET CJEVOVODIMA I OSTALI PROMET 40.000,00 -19.000,00 -47,50 21.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 -19.000,00 -47,50 21.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 -19.000,00 -47,50 21.000,00
421 Plinovod 40.000,00 -19.000,00 -47,50 21.000,00
Kapitalni projekt A03  1002 K100012 Izvedba autobusnih ugibališta 60.000,00 -50.000,00 -83,33 10.000,00
Izvor  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 60.000,00 -50.000,00 -83,33 10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 60.000,00 -50.000,00 -83,33 10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  045  PROMET 60.000,00 -50.000,00 -83,33 10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET 60.000,00 -50.000,00 -83,33 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 -50.000,00 -83,33 10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 -50.000,00 -83,33 10.000,00
421 Izvedba autobusnih ugibališta 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00
421 Autobusne kućice 30.000,00 -20.000,00 -66,67 10.000,00
Kapitalni projekt A03  1002 K100013 Izgradnja nogostupa 170.000,00 -20.000,00 -11,76 150.000,00
Izvor  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 170.000,00 -20.000,00 -11,76 150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 170.000,00 -20.000,00 -11,76 150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  045  PROMET 170.000,00 -20.000,00 -11,76 150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET 170.000,00 -20.000,00 -11,76 150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 170.000,00 -20.000,00 -11,76 150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 170.000,00 -20.000,00 -11,76 150.000,00
421 Izgradnja nogostupa 170.000,00 -20.000,00 -11,76 150.000,00
Kapitalni projekt A03  1002 K100015 Sanacija i održavanje objekata 1.675.000,00 -1.635.000,00 -97,61 40.000,00
Izvor  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 60.000,00 -60.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 60.000,00 -60.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  044  RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO 60.000,00 -60.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0443 GRAĐEVINARSTVO 60.000,00 -60.000,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 -60.000,00 -100,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 -60.000,00 -100,00 0,00
421 Društveni domovi 60.000,00 -60.000,00 -100,00 0,00
Izvor  KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 1.500.000,00 -1.500.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 1.500.000,00 -1.500.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  044  RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO 1.500.000,00 -1.500.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0443 GRAĐEVINARSTVO 1.500.000,00 -1.500.000,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 -1.500.000,00 -100,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.500.000,00 -1.500.000,00 -100,00 0,00
421 Projekt komunalne infrastrukture EIB III Ceste 1.500.000,00 -1.500.000,00 -100,00 0,00
Izvor  KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 115.000,00 -75.000,00 -65,22 40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI 115.000,00 -75.000,00 -65,22 40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  044  RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO 115.000,00 -75.000,00 -65,22 40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0443 GRAĐEVINARSTVO 115.000,00 -75.000,00 -65,22 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 115.000,00 -75.000,00 -65,22 40.000,00
32 Materijalni rashodi 115.000,00 -75.000,00 -65,22 40.000,00
323 Izrada natječajne dokumentacije 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00
323 Konzultanske usluge 85.000,00 -45.000,00 -52,94 40.000,00
RAZDJEL  004   SPORT 70.000,00 -12.000,00 -17,14 58.000,00
GLAVA  10   SPORT 70.000,00 -12.000,00 -17,14 58.000,00
Glavni program A04  SPORT 70.000,00 -12.000,00 -17,14 58.000,00
Program A04  1000 Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti 70.000,00 -12.000,00 -17,14 58.000,00
Tekući projekt A04  1000 T100001 Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti 70.000,00 -12.000,00 -17,14 58.000,00
Izvor  PRIHODI OD POREZA 70.000,00 -12.000,00 -17,14 58.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 70.000,00 -12.000,00 -17,14 58.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  081  SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 70.000,00 -12.000,00 -17,14 58.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 70.000,00 -12.000,00 -17,14 58.000,00
3 Rashodi poslovanja 70.000,00 -12.000,00 -17,14 58.000,00
38 Ostali rashodi 70.000,00 -12.000,00 -17,14 58.000,00
381 Nogometni klub Bilogora Kapela 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
381 Nogometni klub Skok Novi Skucani 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
381 Nogometni klub Hajduk 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
381 Teakwando klub Extreme 12.000,00 -12.000,00 -100,00 0,00
381 Streljački klub Sokol Bjelovar 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
RAZDJEL  005   DRUŠTVENE DJELATNOSTI 459.000,00 -122.000,00 -26,58 337.000,00
GLAVA  10   DRUŠTVENE DJELATNOSTI 334.000,00 -92.000,00 -27,54 242.000,00
Glavni program A05  DRUŠTVENE DJELATNOSTI 334.000,00 -92.000,00 -27,54 242.000,00
Program A05  1000 Reprezentacija 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
Tekući projekt A05  1000 T100001 Reprezentacija 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
Izvor  PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
3 Rashodi poslovanja 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
32 Materijalni rashodi 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
329 Komemoracija u Donjim Mostima 7.000,00 -2.000,00 -28,57 5.000,00
329 Reprezentacija 20.000,00 2.000,00 10,00 22.000,00
Program A05  1001 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći 75.000,00 -24.000,00 -32,00 51.000,00
Tekući projekt A05  1001 T100001 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći 75.000,00 -24.000,00 -32,00 51.000,00
Izvor  TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 75.000,00 -24.000,00 -32,00 51.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  10   SOCIJALNA ZAŠTITA 75.000,00 -24.000,00 -32,00 51.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  109  AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 75.000,00 -24.000,00 -32,00 51.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 75.000,00 -24.000,00 -32,00 51.000,00
3 Rashodi poslovanja 75.000,00 -24.000,00 -32,00 51.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 75.000,00 -24.000,00 -32,00 51.000,00
372 Pomoć obiteljima i kućanstvima 15.000,00 -10.000,00 -66,67 5.000,00
372 Jednokratne novčane pomoći 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
372 Pogrebni troškovi 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
372 Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva 45.000,00 -4.000,00 -8,89 41.000,00
Program A05  1002 Progam predškolskog odgoja i obrazovanja 109.000,00 -74.000,00 -67,89 35.000,00
Tekući projekt A05  1002 T100001 Predškolski odgoj i obrazovanje 109.000,00 -74.000,00 -67,89 35.000,00
Izvor  OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 109.000,00 -74.000,00 -67,89 35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  09   OBRAZOVANJE 109.000,00 -74.000,00 -67,89 35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  091  PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE 109.000,00 -74.000,00 -67,89 35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 109.000,00 -74.000,00 -67,89 35.000,00
3 Rashodi poslovanja 109.000,00 -74.000,00 -67,89 35.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 79.000,00 -54.000,00 -68,35 25.000,00
372 Darivanje djece za blagdane 7.000,00 -2.000,00 -28,57 5.000,00
372 Mala škola, saobraćajni trokutići i školski list 70.000,00 -52.000,00 -74,29 18.000,00
372 Nabavka školske literature 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
38 Ostali rashodi 30.000,00 -20.000,00 -66,67 10.000,00
382 Kapitalna donacija O.Š. M. Pereša 30.000,00 -20.000,00 -66,67 10.000,00
Program A05  1003 Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
Tekući projekt A05  1003 T100001 Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
Izvor  PRIHODI OD POREZA 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  086  RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
3 Rashodi poslovanja 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
38 Ostali rashodi 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
381 Tekuća donacija KUD Bilogora Kapela 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
381 Tekuća donacija Hrvatskom crvenom križu 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
381 Tekuća donacija udrugama žena 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
381 Tekuća donacija lovačkim udrugama 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
381 Tekuća donacija udruga umirovljenika 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
381 Tekuća donacija udruga slijepih 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
381 Ostale tekuće donacije 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
381 Tekuća donacija udruga vinogradara 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Program A05  1005 Izrada spomenika 60.000,00 6.000,00 10,00 66.000,00
Kapitalni projekt A05  1005 K100001 Spomenik 60.000,00 6.000,00 10,00 66.000,00
Izvor  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 60.000,00 6.000,00 10,00 66.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 60.000,00 6.000,00 10,00 66.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  082  SLUŽBE KULTURE 60.000,00 6.000,00 10,00 66.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE 60.000,00 6.000,00 10,00 66.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 6.000,00 10,00 66.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 6.000,00 10,00 66.000,00
421 Spomenici (povijesni, kulturni i slično) 60.000,00 6.000,00 10,00 66.000,00
GLAVA  20   VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 125.000,00 -30.000,00 -24,00 95.000,00
Glavni program A05  DRUŠTVENE DJELATNOSTI 125.000,00 -30.000,00 -24,00 95.000,00
Program A05  1004 Zaštita od požara i civilne zaštite 125.000,00 -30.000,00 -24,00 95.000,00
Aktivnost A05  1004 A100001 Civilna zaštita 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Izvor  PRIHODI OD POREZA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  02   OBRANA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  022  CIVILNA OBRANA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0220 CIVILNA OBRANA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
381 Tekuće donacije civilnoj zaštiti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Aktivnost A05  1004 A100002 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice 100.000,00 -30.000,00 -30,00 70.000,00
Izvor  PRIHODI OD POREZA 100.000,00 -30.000,00 -30,00 70.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  03   JAVNI RED I SIGURNOST 100.000,00 -30.000,00 -30,00 70.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  032  USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 100.000,00 -30.000,00 -30,00 70.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 100.000,00 -30.000,00 -30,00 70.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 -30.000,00 -30,00 70.000,00
38 Ostali rashodi 100.000,00 -30.000,00 -30,00 70.000,00
381 Tekuće donacije VZO Kapela 100.000,00 -30.000,00 -30,00 70.000,00
Aktivnost A05  1004 A100003 Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Izvor  PRIHODI OD POREZA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  03   JAVNI RED I SIGURNOST 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  032  USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
32 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
323 Javna vatrogasna postrojba 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Izmjene i dopune Proračuna Općine Kapela za 2013. godinu stupaju na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije".
KLASA: 400-08/13-01/03 OPĆINSKO VIJEĆE PREDSJEDNIK:
URBROJ: 2103/02-1-13-1 OPĆINE KAPELA Dario Prelec, v.r.
Kapela, 18. prosinca 2013.