Javni poziv za sufinanciranje troškova kupnje školskog pribora roditeljima/skrbnicima za 2022./23.

- Javni poziv za sufinanciranje troškova kupnje školskog pribora roditeljima/skrbnicima učenika s mjestom prebivališta na području Općine Kapela za nastavnu 2022./2023. godinu
- Zahtjev za jednokratnom pomoći
više o tome ››

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

- Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kapela više o tome ››

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kapela za 2022. godinu.

- Ispis izvršenja proračuna
- Ispis izvršenja proračuna - konverzijski tečaj
- Obrazloženje polugodišnjeg obračuna 1-6 2022.g.
više o tome ››

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2022. GODINU 01.01.– 30.06.2022.

- POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2022.
- Prilog 1 - Tablični predložak za izradu
više o tome ››

Demografski poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća na području Općine Kapela

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za demografski poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća na području Općine Kapela za 2022. godinu

- Javni poziv
- GDPR privola
više o tome ››

Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2022. godini

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području kulture i razvoja civilnog društva na području Općine Kapela da je od 15. lipnja 2022. godine otvoren Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz područja kulture i razvoja civilnog društva iz sredstava Proračuna Općine Kapela za 2022. godinu, te je isti otvoren do 15. srpnja 2022. godine. više o tome ››

Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2022. godini

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području sporta na području Općine Kapela da je od 15. lipnja 2022. godine otvoren Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz područja sporta iz sredstava Proračuna Općine Kapela za 2022. godinu, te je isti otvoren do 15. srpnja 2022. godine. više o tome ››

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2021. godinu

- Ispis izvršenja proračuna
- Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
- Obračun razvojnih programa
više o tome ››

Pravo na pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te druga pitanja pristupa informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", br. 25/13, 85/15).
više o tome ››

Plan nabave

- Plan nabave za 2022. g.
- Izmjena plana nabave za 2021. g.

- Plan nabave za 2021. godinu
- Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

- PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU
- PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU
- PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU
- PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
- PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU
više o tome ››

Odluka o pravu na pristup informacijama i katalog informacija

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 011-04/04-01/02
URBROJ: 2103/02-02-04-1
KAPELA, 03.06.2004.godine.
više o tome ››

Registar imovine Općine Kapela

- REGISTAR IMOVINE više o tome ››

Popis ugovora i sponzorstava

- Popis sklopljenih ugovora o JAVNOJ NABAVI u 2021. godini
- Popis SPONZORSTAVA I DONACIJA u 2021. godini

- Popis sklopljenih ugovora o JAVNOJ NABAVI u 2020. godini
- Popis sklopljenih ugovora o JEDNOSTAVNOJ NABAVI u 2020. godini
- Popis sponzorstava i donacija u 2020. godini

- Popis sponzorstava i donacija u 2019. godini

- Popis sklopljenih ugovora o JAVNOJ NABAVI u 2019. godini
- Popis sklopljenih ugovora o JEDNOSTAVNOJ NABAVI u 2019. godini

- Registar - popis SPONZORSTAVA I DONACIJA u 2018. g.
- Registar - popis preostalih zaključenih ugovora u 2018. g.
- Registar - popis sklopljenih ugovora o JEDNOSTAVNOJ NABAVI u 2018.g.
- Registar - popis sklopljenih ugovora o JAVNOJ NABAVI u 2018.g.

- Registar - popis ugovora o JEDNOSTAVNOJ NABAVI 2017.g.
- Registar - popis ugovora o JAVNOJ NABAVI 2017.g.
- Registar - popis PREOSTALIH ZAKLJUČENIH UGOVORA 2017.g.
- Registar - popis SPONZORSTAVA I DONACIJA 2017.g.

- Registar - popis ugovora o BAGATELNOJ NABAVI 2016.g.
- Registar - popis SPONZORSTAVA I DONACIJA 2016.g.
- Registar - popis PREOSTALIH ZAKLJUČENIH UGOVORA 2016.g.
- Registar – popis ugovora o JAVNOJ NABAVI 2016.g.

- 1. Registar - popis ugovora o JAVNOJ NABAVI 2015.
- 2. Registar - popis ugovora o BAGATELNOJ NABAVI 2015.
- 3. Popis SPONZORSTAVA I DONACIJA 2015.
- 4. Popis PREOSTALIH ZAKLJUČENIH UGOVORA 2015.

- Popis ugovora u 2014. godini

- Popis ugovora u 2013. godini
više o tome ››

Zahtjev za pristup informacijama

- Obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama vezanim uz rad Općine Kapela
- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
više o tome ››

Odluka o imenovanju službenika za informiranje i njegovog zamjenika

Odluka o imenovanju službenika za informiranje i njegovog zamjenika više o tome ››

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

- Godišnje izvješće za 2021.godinu (pdf)
- Godišnje izvješće za 2021.godinu (csv)
više o tome ››

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka više o tome ››

Antikorupcijski akcijski plan suzbijanja korupcije

Antikorupcijski akcijski plan suzbijanja korupcije Općine Kapela više o tome ››

Povjerenik za etiku

ODLUKA o imenovanju Povjerenika za etiku Općine Kapela više o tome ››

Etički kodeks

ETIČKI KODEKS službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kapela više o tome ››

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba

Obavještavamo vas da je dana 25. ožujka na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju, koji je dostupan na ovoj poveznici. više o tome ››

Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2021.-2022.

- Odluku o odabiru više o tome ››

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2022. godini

Javni poziv je sukladan Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

- Javni poziv

KONAČNE LISTE
- Konačna lista - B model
- Konačna lista - C model
- Konačna lista - E model

više o tome ››

Financijski izvještaji Proračuna za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2021. godine

- Financijski izvještaji (zip) više o tome ››

Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa

- Javni poziv više o tome ››1 / 11 |  1 2 3 >  Last ›


Dokumenti

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama Općine Kapela ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti.

Sadržaj rubrike
›› Javni poziv za sufinanciranje troškova kupnje školskog pribora roditeljima/skrbnicima za 2022./23.
›› Javni natječaj za zakup poslovnog prostora
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kapela za 2022. godinu.
›› POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2022. GODINU 01.01.– 30.06.2022.
›› Demografski poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća na području Općine Kapela
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2022. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2022. godini
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2021. godinu
›› Pravo na pristup informacijama
›› Plan nabave
›› Odluka o pravu na pristup informacijama i katalog informacija
›› Registar imovine Općine Kapela
›› Popis ugovora i sponzorstava
›› Zahtjev za pristup informacijama
›› Odluka o imenovanju službenika za informiranje i njegovog zamjenika
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
›› Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
›› Antikorupcijski akcijski plan suzbijanja korupcije
›› Povjerenik za etiku
›› Etički kodeks
›› Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2021.-2022.
›› Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2022. godini
›› Financijski izvještaji Proračuna za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2021. godine
›› Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa
›› Procedura o blagajničkom poslovanju
›› Procedura za putne naloge
›› Procedura upravljanja imovinom
›› Procedura naplate prihoda
›› Cjelovito Izvješće načelnika o izvršenju planova i programa za 2020. g.
›› Cjelovito Izvješće načelnika o izvršenju planova i programa za 2019. g.
›› Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kapela
›› Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kapela
›› Savjetovanje o nacrtu općeg akta
›› Provedbeni program Općine Kapela 2021.—2025.
›› Plan Proračuna za 2022. godinu
›› Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu Općine Kapela za 2021. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Kapela za 2021. godinu
›› LAG Natječaj za TO 2.1.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
›› Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava mladim obiteljima
›› Javni poziv za sufinanciranje troškova kupnje bilježnica i drugih obrazovnih materijala
›› Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kapela
›› Dodaci za preglednik
›› IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI STRANICI
›› Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa 2
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za razdoblje od 1.1. do 30.6.2021.
›› Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2021. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2021. godini
›› Izjava o nepostojanju sukoba interesa
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2020. godinu
›› Konačne liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje 2021. godinu
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2020.-2021.
›› Privremene liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje 2021. godinu
›› Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2020. godinu
›› Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
›› Proračun za 2021. godinu
›› Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu Općine Kapela za 2020. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Kapela za 2020. godinu
›› Javni poziv za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća na području Općine Kapela
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2020. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2020. godini
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu
›› Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u području Poduzetničke zone dr. Franjo Tuđman
›› Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u Općini Kapela
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2019. godinu
›› Javni poziv – kupoprodaja glinenog crijepa 2
›› Javni poziv – kupoprodaja glinenog crijepa
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2019.-2020.
›› Oglas za Voditelja/icu projekta ‘Zaželi – Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’
›› Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2019. godinu
›› Oglas za prijam u radni odnos
›› Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
›› Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR) u 2019. godini
›› Javni poziv za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća
›› Javni poziv za potpore za stočarstvo
›› Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini
›› Proračun za 2020. godinu
›› Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta
›› Javni poziv za prijavu rješenja suvenira za područje LAG-a Sjeverna Bilogora
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu
›› Proglašena elementarna nepogoda za Općinu Kapela
›› Javni poziv za financiranje udruga u 2019. godini
›› Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu
›› Izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina
›› Izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
›› Javni poziv za financiranje udruga u 2019. godini
›› Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
›› Javni poziv za darovanje nekretnina u vlasništvu Općine Kapela
›› Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2018. godinu
›› Objava financijskih izvještaja za 2018. godinu
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2018.-2019.
›› Plan proračuna za 2019., izmjene i dopune za 2018., projekcija i plan razvojnih programa
›› Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje odbačenog otpada
›› Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR) u 2018. god
›› PROMJENA U RASPOREDU ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA OD 01.12.2018. GODINE
›› Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2018 do 30.06.2018. godine
›› Prijava nepropisno odbačenog otpada