Proračun

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kapela za 2014. godinu

›› Opći dio
›› Posebni dio
više o tome ››

Opći dio Izmjene i dopune proračuna za 2014.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, broj 87/08 i broj 136/12) i članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik BBŽ", broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Kapela na 8. sjednici održanoj 12. lipnja 2014. godine donijelo je Izmjene i dopune proračuna za 2014. god. OPĆI DIO.
više o tome ››

Posebni dio Izmjene i dopune proračuna za 2014.

Izmjene i dopune proračuna za 2014. god. POSEBNI DIO
više o tome ››

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 1.1. do: 31.12.2013. - POSEBNI DIO

›› POSEBNI DIO
više o tome ››

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2013. do: 31.12.2013.

›› OPĆI DIO
više o tome ››

Plan proračuna za 2014. godinu - Posebni dio

Općina Kapela
OIB: 39819228656
Plan proračuna za 2014. godinu POSEBNI DIO.
više o tome ››

Plan proračuna za 2014. godinu - Opći dio

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, broj 136/12) i članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik BBŽ", broj 16/09) Općinsko vijeće na 5. sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine, donijelo je Plan proračuna za 2014. godinu OPĆI DIO.
više o tome ››3 / 4 |  < 1 2 3 4 >