Proračun

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu - OPĆI DIO
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu - POSEBNI DIO
više o tome ››

Izmjene i dopune te plan za 2016.

1. Izmjene i dopune proračuna za 2015. god. OPĆI DIO
2. Izmjene i dopune proračuna za 2015. god. POSEBNI DIO
3. Plan proračuna za 2016. godinu OPĆI DIO
4. Plan proračuna za 2016. godinu POSEBNI DIO
5. Projekcija proračuna 2017-2018 OPĆI DIO
6. Projekcija proračuna 2017-2018 POSEBNI DIO
7. Odluka o izvršavanju proračuna za 2016. godinu
više o tome ››

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna od 01.01. do 30.06.2015.

Opci dio
Posebni dio
više o tome ››

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu, POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu, POSEBNI DIO
više o tome ››

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. godinu, OPĆI DIO

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. godinu, OPĆI DIO
više o tome ››

Rebalans Proračuna za 2015.

Knjiga1 - Rebalans - 15.12.2014. - opći dio
Knjiga1 - Rebalans - 15.12.2014. - posebni dio
više o tome ››

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kapela za 2015. godinu

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 400-08/14-01/04
URBROJ: 2103/02-2-14-01
KAPELA, 15. prosinca 2014.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, broj 136/12) i članka 32. Statuta Općine Kapela («Županijski glasnik» broj 19/09) Općinsko vijeće Općine Kapela na 11. sjednici održanoj 15. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Kapela za 2015. godinu
više o tome ››



2 / 4 |  < 1 2 3 4 >