Sjednice općinskog vijeća

Statut Općine Kapela

Statut Općine Kapela (2018.)
više o tome ››

Sjednice općinskog vijeća

- Plan modernizacije, sanacije i rekonstrukcije cesta za 2017. g.
- Plan nabave za 2017. g.
- Program gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g.
- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. g.
- Program socijalnih potreba za 2017. g.
- Program utroška sredstava naknade od legalizacije za 2017. g.
- Program utroška sredstava od prodaje stanova za 2017. g.
- Program utroška šumskog doprinosa za 2017. g.
više o tome ››

Program utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Kapela za 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 321-04/13-01/05
Urbroj: 2103/02-02-13-3i
Kapela, 18. prosinca 2013.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12. i 68/12.) i članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik", broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Kapela na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine, donosi

P R O G R A M
UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA OPĆINE KAPELA ZA 2014. GODINU
više o tome ››

Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/13-01/05
Urbroj: 2103/02-01-13-3j
Kapela, 18. prosinca 2013.

Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN br. 43/92-pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 2/94, 44/94, 58/95, 11/96, I 68/98) i članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik", broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Kapela na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine, donosi

P R O G R A M
UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO ZA 2014. GODINU
više o tome ››

Program socijalnih potreba Općine Kapela za 2014.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 550-01/13-01/05
Urbroj: 2103/02-01-13-3e
Kapela, 18. prosinca 2013.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 33/12.) i članka 32. stavak 1. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik" broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Kapela na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine, pod točkom 3e. dnevnog reda, donijelo je

P R O G R A M
SOCIJALNIH POTREBA
OPĆINE KAPELA ZA 2014. GODINU
više o tome ››

Program održavanja i gradnje komunalne infrastrukture Općine Kapela za 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/13-01/05
Urbroj: 2103/02-02-13-3h
Kapela, 18. prosinca 2013.

Na temelju članka 28. i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, i 153/13. - pročišćeni tekst), te članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik", broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Kapela na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine, donosi

P R O G R A M
ODRŽAVANJA I GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OPĆINE KAPELA ZA 2014. GODINU
više o tome ››

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Općine Kapela za 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 612-01/13-01/05
Urbroj: 2103/02-02-13-3f
Kapela, 18. prosinca 2013.

Na temelju članka 62. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 117/93. i 69/97, članka 28. Zakona o porezu na promet nekretnina (“Narodne novine” broj 33/00, 73/00, 127/00.), članka 172. točka 11. Općeg poreznog zakona (“Narodne novine” broj 59/01, 147/03), članka 32. Statuta Općine Kapela (“Županijski glasnik” broj 16/09, i 26/09) i Proračuna Općine Kapela za 2012. godinu, Općinsko vijeće Općine Kapela, na sjednici održanoj dana 18.12.2013. godine donosi

P R O G R A M
JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE KAPELA ZA 2014. GODINU
(Kulturi, sportu, obrazovanju, političkim strankama i dr.)
više o tome ››1 / 2 |  1 2 >