Sjednice općinskog vijeća

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kapela

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. st. 1. točke 2. Statuta Općine Kapela («Županijski glasnik» Bjelovarsko-bilogorske županije broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Kapela na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine, donosi

P O S L O V N I K
Općinskog vijeća Općine Kapela
više o tome ››2 / 2 |  < 1 2