Sjednice općinskog vijeća

Statut Općine Kapela

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12.) i članka 32. st. 1. točka 1. Statuta Općine Kapela (“Županijski glasnik” Bjelovarsko-bilogorske županije broj 16/09. i 26/09.), Općinsko vijeće Općine Kapela na 31. sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine donosi

S T A T U T
OPĆINE KAPELA
više o tome ››2 / 2 |  < 1 2