Javna nabava


Izmjena Plana nabave za 2023. godinu

- 2. izmjena Plana nabave za 2023. godinu
- Izmjena Plana nabave za 2023. godinu
više o tome ››

Plan nabave

- Izmjena Plana nabave za 2022. godinu
- Plan nabave za 2023. godinu
više o tome ››

Popis ugovora i sponzorstava

- Popis sklopljenih ugovora o JAVNOJ NABAVI u 2022. godini
- Popis SPONZORSTAVA I DONACIJA u 2022. godini
više o tome ››

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

- Izjava o nepostojanju sukoba interesa više o tome ››

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

- Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika (2020.)
- Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
više o tome ››

Bagatelna nabava šljunka i kamena za 2018. godinu

- Poziv
- Obrazac ponude
- Zapisnik
- Odluka o odabiru
više o tome ››

Javni poziv za kupoprodaju drvne mase u 2017. godini

- Javni poziv za kupoprodaju drvne mase u 2017. godini
- Odluka o odabiru
više o tome ››

POZIV ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE

Povodom Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na području Općine Kapela

- Dokumentacija o nabavi

- Prilozi:
Prilog 1 - ESPD obrazac
Prilog 2 - Tehnički opis
Prilog 3 - Troškovnik

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima
više o tome ››

Poziv na prethodno savjetovanje: Nerazvrstana cesta Lipovo Brdo – Srednja Diklenica

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
Troškovnik Lipovo Brdo - S. Diklenica
DoN - nerazvrstana cesta - Kapela
ESPD obrazac - Općina Kapela
Poziv na prethodno savjetovanje - Kapela
više o tome ››

Javni poziv za dostavu ponuda za kupoprodaju salonit ploča

- Javni poziv za dostavu ponuda za kupoprodaju salonit ploča (pdf)
- Odluka o odabiru
više o tome ››

Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za projekte iz fondova Europske unije

- Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za projekte iz fondova Europske unije
- Odluka o sufinanciranju
više o tome ››

Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije

- Odluka o sufinanciranju (EPFRR)
- Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije (EPFRR)
- Prijavni obrazac za javni poziv
više o tome ››

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine više o tome ››

Jedinstveni registar sklopljenih ugovora o Javnoj nabavi 2011.-2014.

› Cjeloviti dokument više o tome ››

Izvješće o nabavi bagatelne vrijednosti roba, usluga i radova u 2014. godini

› PDF dokument više o tome ››

Obavijest u svezi članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 022-05/14-01/01
Ur.broj: 2103/02-1-14-01
Kapela: 02. siječnja 2014.

O b av i j e s t
više o tome ››

Plan javne nabave za 2014. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/13-01/05
Urbroj: 2103/02-02-13-3d
Kapela, 18. prosinca 2013.
više o tome ››

Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/13-01/05
Urbroj: 2103/02-02-13-2a
Kapela, 18. prosinca 2013.
više o tome ››

Plan javne nabave za 2013. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/12-01/29
Urbroj: 2103/02-02-12-4a
Kapela, 10. prosinca 2012.
više o tome ››

Izjava o ne postojanju sukoba interesa za čelnika tijela naručitelja

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 022-05/14-01/02
Ur.broj: 2103/02-1-14-01
Kapela: 02. siječnja 2014.

I Z J A V A

O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA
ZA ČELNIKA TIJELA NARUČITELJA

kojom ja, Danijel Kovačec, na dužnosti Općinskog načelnika Općine Kapela, u naručitelju - Općini Kapela, Bilogorska br. 90, 43203 Kapela, u smislu članka 13. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („NN“, br. 90/11, 83/13. i 143/13. – pročišćeni tekst)
više o tome ››

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO -BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa : 040-01/11-01/1
Urbroj: 2103/02-01-11-01
Kapela, 03. siječnja 2011.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine", broj 141/06) i članka 47. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik BBŽ", broj 16/2009. i 26/2009.), Općinski načelnik Općine Kapela donosi

O D L U K U
O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI
više o tome ››Dokumenti

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama Općine Kapela ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti.

Sadržaj rubrike
›› JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova kupnje školskog pribora roditeljima/skrbnicima učenika
›› Ispis izvršenja polugodišnjeg proračuna 2023.
›› Plan savjetovanja s javnošću
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2023. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2023. godini
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2022. godinu
›› Strategija i plan upravljanja imovinom
›› GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2022. GODINU 01.01.– 31.12.2022.
›› Izmjena Plana nabave za 2023. godinu
›› Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2022.-2023.
›› Savjetovanje o nacrtu općeg akta
›› Javno savjetovanje o iskaznici EU za osobe s invaliditetom
›› Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine
›› Javni poziv za glineni crijep
›› Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za projekt “Žene Bilogorke”, radno mjesto Radnica
›› Proračun Općine Kapela za 2023. i Projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu
›› Oglas za prijam službenika/ice
›› Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu Općine Kapela za 2022. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Kapela za 2022. godinu
›› Javni poziv za dodjelu božićnica umirovljenicima s područja Općine Kapela
›› Savjetovanje o nacrtu Strateškog plana gospodarskog razvoja Općine Kapela za 2022. – 2027. godinu
›› Javni poziv za sufinanciranje troškova kupnje školskog pribora roditeljima/skrbnicima za 2022./23.
›› Javni natječaj za zakup poslovnog prostora
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kapela za 2022. godinu.
›› POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2022. GODINU 01.01.– 30.06.2022.
›› Demografski poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća na području Općine Kapela
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2022. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2022. godini
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2021. godinu
›› Pravo na pristup informacijama
›› Plan nabave
›› Odluka o pravu na pristup informacijama i katalog informacija
›› Registar imovine Općine Kapela
›› Popis ugovora i sponzorstava
›› Zahtjev za pristup informacijama
›› Odluka o imenovanju službenika za informiranje i njegovog zamjenika
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
›› Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
›› Antikorupcijski akcijski plan suzbijanja korupcije
›› Povjerenik za etiku
›› Etički kodeks
›› Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2021.-2022.
›› Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2022. godini
›› Financijski izvještaji Proračuna za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2021. godine
›› Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa
›› Procedura o blagajničkom poslovanju
›› Procedura za putne naloge
›› Procedura upravljanja imovinom
›› Procedura naplate prihoda
›› Cjelovito Izvješće načelnika o izvršenju planova i programa za 2020. g.
›› Cjelovito Izvješće načelnika o izvršenju planova i programa za 2019. g.
›› Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kapela
›› Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kapela
›› Savjetovanje o nacrtu općeg akta
›› Provedbeni program Općine Kapela 2021.—2025.
›› Plan Proračuna za 2022. godinu
›› Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu Općine Kapela za 2021. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Kapela za 2021. godinu
›› LAG Natječaj za TO 2.1.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
›› Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava mladim obiteljima
›› Javni poziv za sufinanciranje troškova kupnje bilježnica i drugih obrazovnih materijala
›› Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kapela
›› Dodaci za preglednik
›› IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI STRANICI
›› Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa 2
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za razdoblje od 1.1. do 30.6.2021.
›› Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2021. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2021. godini
›› Izjava o nepostojanju sukoba interesa
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2020. godinu
›› Konačne liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje 2021. godinu
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2020.-2021.
›› Privremene liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje 2021. godinu
›› Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2020. godinu
›› Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
›› Proračun za 2021. godinu
›› Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu Općine Kapela za 2020. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Kapela za 2020. godinu
›› Javni poziv za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća na području Općine Kapela
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2020. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2020. godini
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu
›› Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u području Poduzetničke zone dr. Franjo Tuđman
›› Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u Općini Kapela
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2019. godinu
›› Javni poziv – kupoprodaja glinenog crijepa 2
›› Javni poziv – kupoprodaja glinenog crijepa
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2019.-2020.
›› Oglas za Voditelja/icu projekta ‘Zaželi – Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’
›› Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2019. godinu
›› Oglas za prijam u radni odnos
›› Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
›› Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR) u 2019. godini
›› Javni poziv za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća
›› Javni poziv za potpore za stočarstvo