Javna nabava

Plan javne nabave za 2014. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/13-01/05
Urbroj: 2103/02-02-13-3d
Kapela, 18. prosinca 2013.
više o tome ››

Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/13-01/05
Urbroj: 2103/02-02-13-2a
Kapela, 18. prosinca 2013.
više o tome ››

Plan javne nabave za 2013. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/12-01/29
Urbroj: 2103/02-02-12-4a
Kapela, 10. prosinca 2012.
više o tome ››

Izjava o ne postojanju sukoba interesa za čelnika tijela naručitelja

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 022-05/14-01/02
Ur.broj: 2103/02-1-14-01
Kapela: 02. siječnja 2014.

I Z J A V A

O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA
ZA ČELNIKA TIJELA NARUČITELJA

kojom ja, Danijel Kovačec, na dužnosti Općinskog načelnika Općine Kapela, u naručitelju - Općini Kapela, Bilogorska br. 90, 43203 Kapela, u smislu članka 13. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („NN“, br. 90/11, 83/13. i 143/13. – pročišćeni tekst)
više o tome ››

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO -BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa : 040-01/11-01/1
Urbroj: 2103/02-01-11-01
Kapela, 03. siječnja 2011.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine", broj 141/06) i članka 47. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik BBŽ", broj 16/2009. i 26/2009.), Općinski načelnik Općine Kapela donosi

O D L U K U
O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI
više o tome ››3 / 3 |  < 1 2 3