Javna nabava

Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije

- Odluka o sufinanciranju (EPFRR)
- Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije (EPFRR)
- Prijavni obrazac za javni poziv
više o tome ››

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine
više o tome ››

Plan nabave

- PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU
- PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU
- PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU
- PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
- PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU
više o tome ››

Popis ugovora i sponzorstava

- Popis sklopljenih ugovora o JAVNOJ NABAVI u 2019. godini
- Popis sklopljenih ugovora o JEDNOSTAVNOJ NABAVI u 2019. godini

- Registar - popis SPONZORSTAVA I DONACIJA u 2018. g.
- Registar - popis preostalih zaključenih ugovora u 2018. g.
- Registar - popis sklopljenih ugovora o JEDNOSTAVNOJ NABAVI u 2018.g.
- Registar - popis sklopljenih ugovora o JAVNOJ NABAVI u 2018.g.

- Registar - popis ugovora o JEDNOSTAVNOJ NABAVI 2017.g.
- Registar - popis ugovora o JAVNOJ NABAVI 2017.g.
- Registar - popis PREOSTALIH ZAKLJUČENIH UGOVORA 2017.g.
- Registar - popis SPONZORSTAVA I DONACIJA 2017.g.

- Registar - popis ugovora o BAGATELNOJ NABAVI 2016.g.
- Registar - popis SPONZORSTAVA I DONACIJA 2016.g.
- Registar - popis PREOSTALIH ZAKLJUČENIH UGOVORA 2016.g.
- Registar – popis ugovora o JAVNOJ NABAVI 2016.g.

- Registar - popis ugovora o JAVNOJ NABAVI 2015.g.
- Registar - popis ugovora o BAGATELNOJ NABAVI 2015.g.
- Popis SPONZORSTAVA I DONACIJA 2015.g.
- Popis PREOSTALIH ZAKLJUČENIH UGOVORA 2015.g.
više o tome ››

Jedinstveni registar sklopljenih ugovora o Javnoj nabavi 2011.-2014.

› Cjeloviti dokument
više o tome ››

Izvješće o nabavi bagatelne vrijednosti roba, usluga i radova u 2014. godini

› PDF dokument
više o tome ››

Obavijest u svezi članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 022-05/14-01/01
Ur.broj: 2103/02-1-14-01
Kapela: 02. siječnja 2014.

O b av i j e s t
više o tome ››2 / 3 |  < 1 2 3 >