Pristup informacijama

POPIS ZAKLJUČENIH UGOVORA U 2014. GODINI

Popis
više o tome ››

Pravo na pristup informacijama

TKO MOŽE TRAŽITI INFORMACIJU?

Informaciju sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama može tražiti svatko (svaka fizička i pravna osoba).
više o tome ››

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2013. godinu

Izvješće od 20. siječnja 2014. u cca 17,50 sati
više o tome ››

Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama vezanim uz rad Općine Kapela
više o tome ››

Odluka o pravu na pristup informacijama

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 011-04/04-01/02
URBROJ: 2103/02-02-04-1
KAPELA, 03.06.2004.godine.
više o tome ››

POPIS ZAKLJUČENIH UGOVORA 01.01.2013. - 15.12.2013. GODINE

STANJE NA DAN: 15. prosinca 2013. godine
više o tome ››2 / 2 |  < 1 2