Izbori

Općinsko vijeće Općine Kapela - mandat 2013. do 2017.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 012-03/13-01/01
Urbroj: 2103/02-02-13-2
U Kapeli, 12. lipnja 2013.
više o tome ››

Cjelovito izvješće o visini troškova I. kruga lokalnih izbora 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KAPELA
Klasa: 013-01/13-01/57
Urbroj: 2103/02-3-13-1
Kapela, 18. listopada 2013.
više o tome ››2 / 2 |  < 1 2