Odluke

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kapela

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
O P Ć I N S K O V I J E Ć E
Klasa : 061-01/14-01/01
Urbroj: 2103/02-1-14-2
Kapela, 08. srpnja 2014.

Na temelju članka 8. i 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik“ Bjelovarsko-bilogorske županije", broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Kapela, dana 08. srpnja 2014. godine, donosi

O D L U K U
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA
OPĆINE KAPELA
više o tome ››