Općinsko vijeće Općine Kapela - mandat 2013. do 2017.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 012-03/13-01/01
Urbroj: 2103/02-02-13-2
U Kapeli, 12. lipnja 2013.
više o tome ››

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2013. godinu

Izvješće od 20. siječnja 2014. u cca 17,50 sati
više o tome ››

Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama vezanim uz rad Općine Kapela
više o tome ››

Cjelovito izvješće o visini troškova I. kruga lokalnih izbora 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KAPELA
Klasa: 013-01/13-01/57
Urbroj: 2103/02-3-13-1
Kapela, 18. listopada 2013.
više o tome ››

Obavijest u svezi članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 022-05/14-01/01
Ur.broj: 2103/02-1-14-01
Kapela: 02. siječnja 2014.

O b av i j e s t
više o tome ››

Plan javne nabave za 2014. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/13-01/05
Urbroj: 2103/02-02-13-3d
Kapela, 18. prosinca 2013.
više o tome ››

Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/13-01/05
Urbroj: 2103/02-02-13-2a
Kapela, 18. prosinca 2013.
više o tome ››29 / 32 | ‹ First  < 27 28 29 30 31 >  Last ›