Plan javne nabave za 2013. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/12-01/29
Urbroj: 2103/02-02-12-4a
Kapela, 10. prosinca 2012.
više o tome ››

Izjava o ne postojanju sukoba interesa za čelnika tijela naručitelja

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 022-05/14-01/02
Ur.broj: 2103/02-1-14-01
Kapela: 02. siječnja 2014.

I Z J A V A

O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA
ZA ČELNIKA TIJELA NARUČITELJA

kojom ja, Danijel Kovačec, na dužnosti Općinskog načelnika Općine Kapela, u naručitelju - Općini Kapela, Bilogorska br. 90, 43203 Kapela, u smislu članka 13. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („NN“, br. 90/11, 83/13. i 143/13. – pročišćeni tekst)
više o tome ››

Odluka o pravu na pristup informacijama

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 011-04/04-01/02
URBROJ: 2103/02-02-04-1
KAPELA, 03.06.2004.godine.
više o tome ››

POPIS ZAKLJUČENIH UGOVORA 01.01.2013. - 15.12.2013. GODINE

STANJE NA DAN: 15. prosinca 2013. godine
više o tome ››

Program utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Kapela za 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 321-04/13-01/05
Urbroj: 2103/02-02-13-3i
Kapela, 18. prosinca 2013.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12. i 68/12.) i članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik", broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Kapela na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine, donosi

P R O G R A M
UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA OPĆINE KAPELA ZA 2014. GODINU
više o tome ››

Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/13-01/05
Urbroj: 2103/02-01-13-3j
Kapela, 18. prosinca 2013.

Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN br. 43/92-pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 2/94, 44/94, 58/95, 11/96, I 68/98) i članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik", broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Kapela na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine, donosi

P R O G R A M
UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO ZA 2014. GODINU
više o tome ››

Program socijalnih potreba Općine Kapela za 2014.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 550-01/13-01/05
Urbroj: 2103/02-01-13-3e
Kapela, 18. prosinca 2013.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 33/12.) i članka 32. stavak 1. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik" broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Kapela na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine, pod točkom 3e. dnevnog reda, donijelo je

P R O G R A M
SOCIJALNIH POTREBA
OPĆINE KAPELA ZA 2014. GODINU
više o tome ››30 / 32 | ‹ First  < 28 29 30 31 32 >