Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu - Posebni dio

Općina Kapela
OIB: 39819228656
Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu - POSEBNI DIO
više o tome ››

Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu - Opći dio

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, broj 136/12) i članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik BBŽ", broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Kapela na 5. sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine, donijelo je Izmjene i dopune proračuna za 2013. god. OPĆI DIO.
više o tome ››

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO -BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa : 040-01/11-01/1
Urbroj: 2103/02-01-11-01
Kapela, 03. siječnja 2011.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine", broj 141/06) i članka 47. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik BBŽ", broj 16/2009. i 26/2009.), Općinski načelnik Općine Kapela donosi

O D L U K U
O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI
više o tome ››

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. - POSEBNI DIO 2

više o tome ››

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. - POSEBNI DIO 1

Općina Kapela
OIB: 39819228656

Izvještaj o izvršenju proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 1.1.2013 do 30.6.2013.
više o tome ››

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 1.1.2013 do 30.6.2013.

Općina Kapela
OIB: 39819228656

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Nar. Nov., br. 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik BBŽ", broj 2/2013), Općinsko vijeće Općine Kapela na 3. sjednici održanoj 3. rujna 2013. godine donijelo je Izvještaj o izvršenju proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2013 do: 30.06.2013.
više o tome ››31 / 31 | ‹ First  < 29 30 31