Općina Kapela › dokumenti › cjelovito-izvjeshe-o-izvrshenju-planova-i-programa-opine-kapela-u-2013.-god

Cjelovito izvješće o izvršenju planova i programa Općine Kapela u 2013. godini

Ispiši

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-01/14-01/06
Urbroj: 2103/02-02-14-2a
Kapela, 17. ožujka 2014.

Na temelju članka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) smoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09. i 144/12. – pročišćeni tekst), članka 22. i 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu, ("Narodne novine", broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13. i 153/13. - pročišćeni tekst), te članka 47. Statuta Općine Kapela (“Županijski glasnik”, broj 2/13.), Općinski načelnik Općine Kapela, na 6. sjednici održanoj 17.. ožujka 2014. godine, Općinskom vijeću Općine Kapela, podnosi

Cjelovito izvješće o izvršenju planova i programa Općine Kapela u 2013. godini