Općina Kapela › dokumenti › cjelovito-izvjeshe-o-visini-troshkova-i.-kruga-lokalnih-izbora-2013

Cjelovito izvješće o visini troškova I. kruga lokalnih izbora 2013.

Ispiši

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KAPELA
Klasa: 013-01/13-01/57
Urbroj: 2103/02-3-13-1
Kapela, 18. listopada 2013.

Na temelju članka 126. Stavka 7. Zakona o lokalnim izborima (N.N. 144/12), nakon provedenog I. kruga lokalnih izbora 19. svibnja 2013. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kapela objavljuje

Cjelovito izvješće
o visini troškova I. kruga lokalnih izbora održanih dana 19. svibnja 2013. godine i načinu njihova korištenja