Općina Kapela › dokumenti › izbori-za-vijea-mjesnih-odbora-2014.-g

Izbori za vijeća mjesnih odbora 2014. g.

Ispiši

Na temelju članka 61. i 61a. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 85. Statuta Općine Kapela («Županijski glasnik», broj 2/13.) i dopune mišljenja Ministarstva uprave RH Klasa: 023-01/14-01/41, Urbroj: 515-02-02-02/1-14-7, od 26.02.2014. godine, Općinsko vijeće Općine Kapela na svojoj 6. sjednici od 17. ožujka 2014. godine, donosi

1. ODLUKU o raspisivanju i postupku provedbe izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Kapela

› 2. OBJAVA o raspisivanju izbora za Vijeća MO

› 3. OBVEZATNE UPUTE I. O REDOSLJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KAPELA

› 4. POPIS BIRAČKIH MJESTA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

› 5. NAPUTAK ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

› 6. PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE POLITIČKE STRANKE ILI POLITIČKIH STRANAKA (STRANAČKE KOALICIJE) ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

› 7. PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA (NEZAVISNE LISTE) ZA ČLANICE / ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

› 8. POPIS BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU KANDIDACIJSKU LISTU GRUPE BIRAČA (NEZAVISNU LISTU) ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA

› 9. OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANICU / ČLANA VIJEĆA MJESNOG ODBORA

› 10. Kandidacijske pravovaljane liste i Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora za 26 naselja na području Općine Kapela