Demografski poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća na području Općine Kapela


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za demografski poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća na području Općine Kapela za 2022. godinu

- Javni poziv
- GDPR privola

Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2022. godini


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području kulture i razvoja civilnog društva na području Općine Kapela da je od 15. lipnja 2022. godine otvoren Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz područja kulture i razvoja civilnog društva iz sredstava Proračuna Općine Kapela za 2022. godinu, te je isti otvoren do 15. srpnja 2022. godine.

Javni poziv i cjelokupna natječajna dokumentacija nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima.

Obrasci:
- Javni poziv za financiranje udruga u 2022. godini
- Upute za prijavitelje
- Obrazac 1 – Prijava na javni poziv
- Obrazac 2 – Troškovnik aktivnosti
- Obrazac 3 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
- Obrazac 6 - Izjava o nekažnjavanju (ovlaštene osobe za zastupanje)
- Obrazac 7 - Izjava o nekažnjavanju (voditelja projekta)

Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2022. godini


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području sporta na području Općine Kapela da je od 15. lipnja 2022. godine otvoren Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz područja sporta iz sredstava Proračuna Općine Kapela za 2022. godinu, te je isti otvoren do 15. srpnja 2022. godine.

Javni poziv i cjelokupna natječajna dokumentacija nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima.

Obrasci:
- Javni poziv za financiranje udruga u 2022. godini
- Upute za prijavitelje
- Obrazac 1 – Prijava na javni poziv
- Obrazac 2 – Troškovnik aktivnosti
- Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
- Obrazac 6 - Izjava o nekažnjavanju (ovlaštene osobe za zastupanje)
- Obrazac 7 - Izjava o nekažnjavanju (voditelja projekta)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2021. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Ispis izvršenja proračuna
- Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
- Obračun razvojnih programa

Pravo na pristup informacijama


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te druga pitanja pristupa informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", br. 25/13, 85/15).

Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti službeniku za informiranje Općine Kapela.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu, ali Općina Kapela ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, br. 12/14 i 15/14).

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske je javno dostupan i omogućuje korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija trajan pristup službenim dokumentima, pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama, radi informiranja i ponovne uporabe.

Ponovna uporaba informacija

Sukladno članku 27. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, navesti informacije koje želi ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, kao i svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija propisani su člankom 30., 31. i 32. Zakona o pravu na pristup informacija.

Proaktivna objava informacija za ponovnu uporabu

Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija („Narodne novine“, br. 67/17) definirano je da su informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu. Otvorena dozvola omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene uz obavezno navođenje izvora informacije.

Na temelju čl. 10. st. 1. t. 5. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 – dalje: ZPPI) Općina Kapela kao tijelo javne vlasti na svojim internetskim stranicama u lako pretraživom i strojno čitljivom obliku objavljuje registre i baze podataka i informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe.

OBJAVA BAZA I REGISTARA I ASSET LISTE OPĆINE KAPELA KAO TIJELA JAVNE VLASTI

- Asset lista - otvoreni podaci

Plan nabave


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Plan nabave za 2022. g.
- Izmjena plana nabave za 2021. g.

- Plan nabave za 2021. godinu
- Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

- PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU
- PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU
- PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU
- PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
- PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

Odluka o pravu na pristup informacijama i katalog informacija


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 011-04/04-01/02
URBROJ: 2103/02-02-04-1
KAPELA, 03.06.2004.godine.

Na temelju članka 21. Stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 172/03) i članka 14. Statuta Općine Kapela («Županijski glasnik» Bjelovarskobilogorske županije broj 10/01), Općinsko vijeće Općine Kapela na svojoj 21. sjednici održanoj dana 03.06.2004. donijelo je

O D L U K U
O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar imovine Općine Kapela


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- REGISTAR IMOVINE

Popis ugovora i sponzorstava


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Popis sklopljenih ugovora o JAVNOJ NABAVI u 2021. godini
- Popis SPONZORSTAVA I DONACIJA u 2021. godini

- Popis sklopljenih ugovora o JAVNOJ NABAVI u 2020. godini
- Popis sklopljenih ugovora o JEDNOSTAVNOJ NABAVI u 2020. godini
- Popis sponzorstava i donacija u 2020. godini

- Popis sponzorstava i donacija u 2019. godini

- Popis sklopljenih ugovora o JAVNOJ NABAVI u 2019. godini
- Popis sklopljenih ugovora o JEDNOSTAVNOJ NABAVI u 2019. godini

- Registar - popis SPONZORSTAVA I DONACIJA u 2018. g.
- Registar - popis preostalih zaključenih ugovora u 2018. g.
- Registar - popis sklopljenih ugovora o JEDNOSTAVNOJ NABAVI u 2018.g.
- Registar - popis sklopljenih ugovora o JAVNOJ NABAVI u 2018.g.

- Registar - popis ugovora o JEDNOSTAVNOJ NABAVI 2017.g.
- Registar - popis ugovora o JAVNOJ NABAVI 2017.g.
- Registar - popis PREOSTALIH ZAKLJUČENIH UGOVORA 2017.g.
- Registar - popis SPONZORSTAVA I DONACIJA 2017.g.

- Registar - popis ugovora o BAGATELNOJ NABAVI 2016.g.
- Registar - popis SPONZORSTAVA I DONACIJA 2016.g.
- Registar - popis PREOSTALIH ZAKLJUČENIH UGOVORA 2016.g.
- Registar – popis ugovora o JAVNOJ NABAVI 2016.g.

- 1. Registar - popis ugovora o JAVNOJ NABAVI 2015.
- 2. Registar - popis ugovora o BAGATELNOJ NABAVI 2015.
- 3. Popis SPONZORSTAVA I DONACIJA 2015.
- 4. Popis PREOSTALIH ZAKLJUČENIH UGOVORA 2015.

- Popis ugovora u 2014. godini

- Popis ugovora u 2013. godini

Zahtjev za pristup informacijama


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama vezanim uz rad Općine Kapela
- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje i njegovog zamjenika


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Odluka o imenovanju službenika za informiranje i njegovog zamjenika

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Godišnje izvješće za 2021.godinu (pdf)
- Godišnje izvješće za 2021.godinu (csv)

- Izvješće za 2020. godinu (pdf)
- Izvješće za 2020. godinu (csv)

- Godišnje izvješće za 2019. godinu (pdf)
- Godišnje izvješće za 2019. godinu (csv)

- Godišnje izvješće za 2018. godinu (pdf)
- Godišnje izvješće za 2018. godinu (csv)

- Godišnje izvješće za 2017. godinu (pdf)
- Godišnje izvješće za 2017. godinu (csv)

- Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

- Izvješće za 2013. godinu

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Antikorupcijski akcijski plan suzbijanja korupcije


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Antikorupcijski akcijski plan suzbijanja korupcije Općine Kapela

Povjerenik za etiku


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

ODLUKA o imenovanju Povjerenika za etiku Općine Kapela

Etički kodeks


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

ETIČKI KODEKS službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kapela

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Obavještavamo vas da je dana 25. ožujka na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju, koji je dostupan na ovoj poveznici.

U privitku Javnog poziva nalazi se obrazac „Ponuda smještaja za raseljene osobe“ koji je ujedno i zahtjev za pregled stambene jedinice.

Prethodno spomenuti obrazac može se preuzeti i osobno u Općini Kapela (adresa: Bilogorska 90, 43203 Kapela).

Zainteresirani ponuditelji trebaju popuniti obrazac „Ponuda smještaja za raseljene osobe“, te isti predati u Općinu Kapela (adresa: Bilogorska 90, 43203 Kapela).

Nakon zaprimljenog popunjenog obrasca Stožer civilne zaštite Općine Kapela u najkraćem mogućem roku provest će neposredni nadzor stambene jedinice i utvrditi vjerodostojnost zahtjeva.

- Uputa o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju
- Ponuda smještaja za raseljene osobe
- Potvrda o nadzoru stambene jedinice

Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2021.-2022.


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Odluku o odabiru

- JAVNI POZIV
- DOPIS
- OBRAZAC PONUDE

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2022. godini


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Javni poziv je sukladan Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

- Javni poziv

KONAČNE LISTE
- Konačna lista - B model
- Konačna lista - C model
- Konačna lista - E model

PRIVREMENE LISTE
- Privremena lista - B model
- Privremena lista - C model
- Privremena lista - E model

Financijski izvještaji Proračuna za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2021. godine


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Financijski izvještaji (zip)

Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Javni poziv

Procedura o blagajničkom poslovanju


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura za putne naloge


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Procedura za putne naloge

Procedura upravljanja imovinom


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Procedura upravljanja imovinom

Procedura naplate prihoda


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Procedura naplate prihoda

Cjelovito Izvješće načelnika o izvršenju planova i programa za 2020. g.


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Cjelovito Izvješće za 2020. g.

Cjelovito Izvješće načelnika o izvršenju planova i programa za 2019. g.


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Cjelovito Izvješće za 2019. g.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kapela


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Odluka o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kapela


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Odluka o dodjeli javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Savjetovanje o nacrtu općeg akta


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kapela
- Izvješće o provedenom prethodnom savjeovanju 20.01.2022,

- Obrazac za javno savjetovanje
- Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta
- Odluka – komunalni otpad – savjetovanje
- Odluka o dodjeli javne usluge skupljanja komunalnog otpada

Provedbeni program Općine Kapela 2021.—2025.


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Provedbeni program Općine Kapela 2021--2025.

Plan Proračuna za 2022. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Odluka o izvršavanju Proračuna za 2022. g.
- Plan proačuna za 2022. godinu - OPĆI DIO
- Plan proračuna za 2022. godinu - POSEBNI DIO
- Projekcija plana proračuna - OPĆI DIO
- Projekcija plana proračuna - POSEBNI DIO
- Vodič za građane

Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Izmjene i dopune proračuna za 2021. g. - OPĆI DIO
- Izmjene i dopune proračuna za 2021. g. - POSEBNI DIO

Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu Općine Kapela za 2021. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- ODLUKA o dodjeli sredstava

- ODLUKA o produženju roka prijave

- Javni poziv
- OBRAZAC 1 (ZAHTJEV)

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Kapela za 2021. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- ODLUKA o dodjeli sredstava

- Odluka o produženju roka prijave
- Javni poziv
- OBRAZAC 1 (ZAHTJEV)
- OBRAZAC 2

LAG Natječaj za TO 2.1.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- LAG Natječaj za TO 2.1.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

VIŠE O NATJEČAJU >>

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava mladim obiteljima


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

ODLUKA-o-dodjeli-sredstava_izgradnja-kuca_2021.pdf- ODLUKA o dodjeli sredstava

- Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za demografski poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća na području Općine Kapela
- GDPR privola

Javni poziv za sufinanciranje troškova kupnje bilježnica i drugih obrazovnih materijala


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Odluka o odabiru

- Javni poziv
- Zahtjev

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kapela


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kapela
- ODLUKA o odabiru

Dodaci za preglednik


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Dodatak za uključivanje teksta za osobe s dileksijom
Omoguru Reader je alat za čitanje za osobe s disleksijom koji poboljšava vještine čitanja na ugodan način.

- Dodatak za uključivanje opcija promjene kontrasta
Visoki kontrast omogućuje vam pregledavanje weba odabirom nekoliko visokokontrastnih filtara u boji dizajniranih da olakšaju čitanje teksta.

- Dodatak za alternativni zvučni opis informacije

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI STRANICI


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

27. rujna 2021.

Sukladno članku 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine", broj 17/19) Općina Kapela objavljuje

Izjavu o pristupačnosti

Općenito

Općina Kapela kao tijelo javnog sektora je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu opcina-kapela.hr.

Pristupačnost na mrežnoj stranici www.opcina-kapela.hr dodatno je osigurana i poveznicama na dodatke za preglednik. Ovi dodatci omogućuju mrežnom mjestu www.opcin-kapela.hr da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019).

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Prilikom kreiranja i objave sadržaja, kada god je to moguće i tehnološki izvedivo, vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni kriteriji propisani prema WCAG 2.0, Web Content Accessibility Guidelines.

Status usklađenosti

Mrežna stranica opcina-kapela.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

- na stranici nije dostupan widget koji omogućuje ispravljanje teksta

- na stranici nema audio i video sadržaja koji bi omogućili lakši prijenos informacije slijepim i slabovidnim osobama

Za navedene neusklađenosti Općina Kapela se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Kapela nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice opcina-kapela.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonijeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u korištenju naše mrežne stranice opcina-kapela.hr, ukoliko do nekih informacije ne možete doći zbog toga što su objavljene u nepristupačnom obliku ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na sljedeći način:

E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address),

Tel.: 043 884 178; 884 036

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

Povjerenik za informiranje

Trg žrtava fašizma 3

10000 Zagreb

Tel: 01 2099 120

E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

www.pristupinfo.hr

U Kapeli, 27. rujna 2021. godine

Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa 2


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Javni poziv
- ODLUKA o odabiru

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za razdoblje od 1.1. do 30.6.2021.


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Ispis izvršenja proračuna
- Obrazloženje polugodišnjeg obračuna
- Obračun razvojnih programa

Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- ODLUKA o odabiru
- Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa

Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2021. godini


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- ODLUKA o dodjeli sredstava za 2021.
- Poziv za sklapanje Ugovora
- Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT)

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području sporta na području Općine Kapela da je od 18. lipnja 2021. godine otvoren Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz područja sporta iz sredstava Proračuna Općine Kapela za 2021. godinu, te je isti otvoren do 19. srpnja 2021. godine. Javni poziv i cjelokupnu natječajna dokumentacija nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima.

Obrasci:

- Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2021. godini
- Upute z prijavitelje
- Obrazac 1 - Prijava na javni poziv
- Obrazac 2 - Troškovnik aktivnosti
- Obrazac 3 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
- Obrazac 6 - Izjava o nekažnjavanju (ovlaštene osobe za zastupanje)
- Obrazac 7 - Izjava o nekažnjavanju (voditelja projekta)

Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2021. godini


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- ODLUKA o dodjeli sredstava za 2021.
- Poziv za sklapanje Ugovora
- Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT)

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području kulture i razvoja civilnog društva na području Općine Kapela da je od 06. studenog 2020. godine otvoren Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz područja kulture i razvoja civilnog društva iz sredstava Proračuna Općine Kapela za 2021. godinu, te je isti otvoren do 19. srpnja 2021. godine. Javni poziv i cjelokupna natječajna dokumentacija nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima.

Obrasci:
- Javni poziv za financiranje udruga u 2021. godini
- Upute za prijavitelje na Javni poziv
- Obrazac 1 - Prijava na javni poziv-
- Obrazac 2 - Troškovnik aktivnosti
- Obrazac 3 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
- Obrazac 6 - Izjava o nekažnjavanju (ovlaštene osobe za zastupanje)
- Obrazac 7 - Izjava o nekažnjavanju (voditelja projekta)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2020. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Ispis izvršenja proračuna
- Izvješće Plan razvojnih programa - dodatni podaci
- Obračun razvojnih programa
- Obrazloženje godišnjeg zvještaja o izvršenju Proračuna 2020. godine

Konačne liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje 2021. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Konačna lista B model
- Konačna lista C model
- Konačna lista E model

Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2020.-2021.


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- ODLUKA O ODABIRU
- JAVNI POZIV
- DOPIS
- PONUDA

Privremene liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje 2021. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Model B
- Model C
- Model E

Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2020. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2020. godinu

Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
- BILJEŠKE uz proračun za 2020. godinu

Proračun za 2021. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Plan proračuna za 2021. godinu
- Projekcija plana proračuna
- Odluka o usvajanju Plana razvojnih programa za razdoblje 2021. – 2023.
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kapela za 2021. godinu
- Vodič za građane

Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu

Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu Općine Kapela za 2020. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Odluka o dodjeli sredstava

- Javni poziv
- OBRAZAC 1

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Kapela za 2020. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Odluka o dodjeli sredstava

- Javni poziv
- OBRAZAC 1
- OBRAZAC 2

Javni poziv za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća na području Općine Kapela


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Odluka o dodjeli sredstava

- Javni poziv - demografske mjere
- GDPR privola

Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2020. godini


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području sporta na području Općine Kapela da je od 06. studenog 2020. godine otvoren Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz područja sporta iz sredstava Proračuna Općine Kapela za 2020. godinu, te je isti otvoren do 07. prosinca 2020. godine. Javni poziv i cjelokupnu natječajna dokumentacija nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima.

Obrazac za Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT)

ODLUKA o dodjeli financijskih potpora udrugama za 2020. godinu

Javni poziv za financiranje udruga u 2020. godini
Upute za prijavitelje
Obrazac 1. – Prijava na javni poziv
Obrazac 2. – Troškovnik aktivnosti
Obrazac 3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 6. - Izjava o nekažnjavanju (ovlaštene osobe za zastupanje)
Obrazac 7. - Izjava o nekažnjavanju (voditelja projekta)

Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2020. godini


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području kulture i razvoja civilnog društva na području Općine Kapela da je od 06. studenog 2020. godine otvoren Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz područja kulture i razvoja civilnog društva iz sredstava Proračuna Općine Kapela za 2020. godinu, te je isti otvoren do 07. prosinca 2020. godine. Javni poziv i cjelokupnu natječajna dokumentacija nalaze se u prilogu ove obavijesti.

- Obrazac za Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT)
- Odluka o dodjeli financijskih potpora udrugama za 2020. godinu

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima.

Obrasci:

- JAVNI POZIV
- UPUTE ZA PRIJAVITELJE
- Obrazac 1 Prijava na javni poziv
- Obrazac 2 - Troškovnik aktivnosti
- Obrazac 3 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
- Obrazac 6 - Izjava o nekažnjavanju (ovlaštene osobe za zastupanje)
- Obrazac 7 - Izjava o nekažnjavanju (voditelja projekta)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Ispis izvršenja proračuna
- Obrazloženje polugodišnjeg obračuna
- Obračun razvojnih programa

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u području Poduzetničke zone dr. Franjo Tuđman


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Javni natječaj - Poduzetnička zona
- Pregled čestica
- Odluka o Povjerenstvu

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u Općini Kapela


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kapela, na području katastarskih općina Diklenica, Kapela, Kobasičari, Mosti, Pavlin Kloštar, Podgorci, Sredice Gornje i Zdelice, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kapela donijela Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj (KLASA: 320-01/19-01/15, URBROJ: 2103/1-07-19-01), a Ministarstvo poljoprivrede dalo Suglasnost aktom KLASA: 945-01/18-01/819, URBROJ: 525-07/1783-19-4 od 11.03.2019. godine, predviđeno za zakup, povrat i ostale namjene.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kapela predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

- Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
- Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH - Prilog 1.

- Odluka o izuzimanju nekretnina iz postupka javnog natječaja
- Odluka o izuzimanju nekretnina iz postupka javnog natječaja 2

Općinsko vijeće Općine Kapela.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2019. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Ispis izvršenja proračuna
- Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 2019. godine
- Obračun razvojnih programa za 2019. godinu

Javni poziv – kupoprodaja glinenog crijepa 2


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Odluka o odabiru
- Javni poziv – kupoprodaja glinenog crijepa

Javni poziv – kupoprodaja glinenog crijepa


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Odluka o odabiru

- Javni poziv

Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2019.-2020.


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Odluka o odabiru

Javni poziv
Dopis
Ponuda

Oglas za Voditelja/icu projekta ‘Zaželi – Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Oglas za Voditelja/icu projekta
Izjava o osobnim podacima

ZAPISNIK o pregledu i ocjeni Prijava
Poziv na provjeru znanja
Rezultati - provjera znanja
Poziv za intervju

Izvješće
Odluka o odabiru

Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2019. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2019. godinu

Oglas za prijam u radni odnos


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Oglas za prijam u radni odnos u projektu "Širenje mreže socijalnih usluga za branitelje s područja Bjelovarsko-bilogorske županije"

Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
BILJEŠKE

Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR) u 2019. godini


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Odluka o dodjeli sredstava
Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR) u 2019. godini
Prijavni obrazac za javni poziv

Javni poziv za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Odluka o dodjeli sredstava
Javni poziv za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća

Javni poziv za potpore za stočarstvo


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Odluka o dodjeli sredstava
Javni poziv za potpore za stočarstvo

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Obavještavamo Vas da je na web stranici Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.

Javni poziv i način prijave objavljeni su na dolje navedenoj poveznici

Proračun za 2020. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu
Plan proračuna za 2020. godinu - Opći dio
Plan proračuna za 2020. godinu - Posebni dio
Projekcija plana Proračuna - Opći dio
Projekcija plana Proračuna - Posebni dio
Plan razvojnih programa
Izmjene i dopune plana Proračuna za 2019. godinu - Opći dio
Izmjene i dopune plana Proračuna za 2019. godinu - Posebni dio
Vodič za građane

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Javni poziv za prijavu rješenja suvenira za područje LAG-a Sjeverna Bilogora


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

LAG Sjeverna Bilogora objavljuje Javni poziv za prijavu rješenja suvenira za područje LAG-a Sjeverna Bilogora. Prijave kreću od 25. rujna 2019. godine i traju sve do 15. studenog 2019. godine. Natječaj i detalji prijave dostupni su na stranici LAG-a Sjeverna Bilogora - http://www.lag-sjeverna-bilogora.hr/default_vijest.asp?sid=5901.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Obrazloženje polugodišnjeg obračuna
- Ispis izvršenja proračuna
- Obračun razvojnih progrma

Proglašena elementarna nepogoda za Općinu Kapela


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs proglasio je u utorak elementarnu nepogodu za područje Općine Kapela, zbog vremenske nepogode praćene tučom i olujnim vjetrom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivrednim usjevima 26. i 27. srpnja 2019. godine.

Odluka se može vidjeti ovdje.

Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Kapela, istu mogu prijaviti od 30. srpnja do 07. kolovoza 2019. godine u vremenu od 08,00 do 14,00 sati, u prostorijama Općine Kapela, Bilogorska 90, 43203 Kapela.

Za prijavu je potrebno imati Obrazac EN, presliku lista A i B iz upisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, OIB, presliku osobne iskaznice i presliku kartice žiro-računa.

Obrazac EN – možete preuzeti ovdje.

Napomena: Ukoliko je oštećena imovina osigurana, prijava se ne izvršiti sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19).

Javni poziv za financiranje udruga u 2019. godini


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava 2019.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Ispis izvršenja proračuna 2018.
- Obračun razvojnih programa
- Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 2018.

Izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Kapela

- Odluka o neodržavanju izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Kapela (vrijeme objave: 16.4.2019., 00:25)

- Izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina

Izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Kapela

Javni poziv za financiranje udruga u 2019. godini


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području Općine Kapela da je od 15. travnja 2019. godine otvoren Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Općine Kapela za 2019. godinu, te je isti otvoren do 15. svibnja 2019. godine. Javni poziv i cjelokupnu natječajna dokumentacija nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima.

Obrasci:
- Javni poziv za financiranje udruga u 2019. godini
- Upute za prijavitelje
- Obrazac 1. – Prijava na javni poziv
- Obrazac 2. – Troškovnik aktivnosti
- Obrazac 3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
- Obrazac 4. - Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
- Obrazac 5. - Izjava o nedobijenim financijskim sredstvima
- Obrazac 6. - Izjava o nekažnjavanju ovlaštene osobe
- Obrazac 7. – Izjava o nekažnjavanju voditelja projekta

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika (2020.)
- Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Javni poziv za darovanje nekretnina u vlasništvu Općine Kapela


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Javni poziv
- Obrazac prijave

Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2018. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- ANITA ZORIĆ
- DARIO VELIČAN
- DRAGAN BREŽNJAK
- GORAN ŠIMUNČIĆ
- MARICA MARKOVIĆ
- SAŠA FELETAR
- VIKTOR VIDOJEVIĆ
- ZDENKO KRŽAK

Objava financijskih izvještaja za 2018. godinu


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Izvještaj za 2018.g.
- Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2018.-2019.


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Odluka o odabiru
- Javni poziv – zakup zemljišta
- Javni poziv – dopis
- Javni poziv – obrazac ponude

Plan proračuna za 2019., izmjene i dopune za 2018., projekcija i plan razvojnih programa


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019.g.
- Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu - opći dio
- Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu - posebni dio
- Plan Proračuna za 2019. godinu - opći dio
- Plan Proračuna za 2019. godinu - posebni dio
- Plan razvojnih programa
- Projekcija Proračuna - opći dio
- Projekcija Proračuna - posebni dio

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje odbačenog otpada


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kapela

Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR) u 2018. god


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

ODLUKA o dodjeli sredstava EPFRR

Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR)

Prijavni obrazac za javni poziv

PROMJENA U RASPOREDU ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA OD 01.12.2018. GODINE


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

PROMJENA U RASPOREDU ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA OD 01.12.2018. GODINE

Obavijest promjene rasporeda odvoza komunalnog otpada na stranicama Komunalca d.o.o. Bjelovar

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2018 do 30.06.2018. godine


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Ispis izvršenja proračuna
Obračun razvojnih programa

Prijava nepropisno odbačenog otpada


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

PRIJAVITE NEPROPISNO ODBAČEN OTPAD NA PODRUČJU OPĆINE KAPELA

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17), Općina Kapela uspostavila je sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi OBRAZAC i isti dostaviti na adresu Općine Kapela: Općina Kapela, Bilogorska 90, 43203 Kapela ili na e-mail adresu: .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Obavijest o donacijama od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

Obavijest o donacijama za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine za članove Općinskog vijeća Općine Kapela (izabrani s liste grupe birača)

ANITA ZORIĆ
DARIO VELIČAN
DRAGAN BREŽNJAK
GORAN ŠIMUNČIĆ
MARICA MARKOVIĆ
SAŠA FELETAR
VIKTOR VIDOJEVIĆ
ZDENKO KRŽAK

Prijava za najljepšu okućnicu i balkon


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

okućnica

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kapela


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- NATJEČAJNA DOKUMENTCIJA

Odluka o odabiru

Javni uvid nacrta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem


Općina Kapela › dokumenti › izvjeshe-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu

- Javni uvid nacrta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kapela
- Obrazac Programa
- Tablica čestica
- KApela.zip (Mapa)Dokumenti

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama Općine Kapela ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti.

Sadržaj rubrike
›› Demografski poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća na području Općine Kapela
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2022. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2022. godini
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2021. godinu
›› Pravo na pristup informacijama
›› Plan nabave
›› Odluka o pravu na pristup informacijama i katalog informacija
›› Registar imovine Općine Kapela
›› Popis ugovora i sponzorstava
›› Zahtjev za pristup informacijama
›› Odluka o imenovanju službenika za informiranje i njegovog zamjenika
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
›› Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
›› Antikorupcijski akcijski plan suzbijanja korupcije
›› Povjerenik za etiku
›› Etički kodeks
›› Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2021.-2022.
›› Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2022. godini
›› Financijski izvještaji Proračuna za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2021. godine
›› Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa
›› Procedura o blagajničkom poslovanju
›› Procedura za putne naloge
›› Procedura upravljanja imovinom
›› Procedura naplate prihoda
›› Cjelovito Izvješće načelnika o izvršenju planova i programa za 2020. g.
›› Cjelovito Izvješće načelnika o izvršenju planova i programa za 2019. g.
›› Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kapela
›› Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kapela
›› Savjetovanje o nacrtu općeg akta
›› Provedbeni program Općine Kapela 2021.—2025.
›› Plan Proračuna za 2022. godinu
›› Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu Općine Kapela za 2021. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Kapela za 2021. godinu
›› LAG Natječaj za TO 2.1.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
›› Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava mladim obiteljima
›› Javni poziv za sufinanciranje troškova kupnje bilježnica i drugih obrazovnih materijala
›› Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kapela
›› Dodaci za preglednik
›› IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI STRANICI
›› Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa 2
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za razdoblje od 1.1. do 30.6.2021.
›› Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2021. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2021. godini
›› Izjava o nepostojanju sukoba interesa
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2020. godinu
›› Konačne liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje 2021. godinu
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2020.-2021.
›› Privremene liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje 2021. godinu
›› Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2020. godinu
›› Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
›› Proračun za 2021. godinu
›› Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu Općine Kapela za 2020. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Kapela za 2020. godinu
›› Javni poziv za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća na području Općine Kapela
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2020. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2020. godini
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu
›› Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u području Poduzetničke zone dr. Franjo Tuđman
›› Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u Općini Kapela
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2019. godinu
›› Javni poziv – kupoprodaja glinenog crijepa 2
›› Javni poziv – kupoprodaja glinenog crijepa
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2019.-2020.
›› Oglas za Voditelja/icu projekta ‘Zaželi – Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’
›› Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2019. godinu
›› Oglas za prijam u radni odnos
›› Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
›› Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR) u 2019. godini
›› Javni poziv za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća
›› Javni poziv za potpore za stočarstvo
›› Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini
›› Proračun za 2020. godinu
›› Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta
›› Javni poziv za prijavu rješenja suvenira za područje LAG-a Sjeverna Bilogora
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu
›› Proglašena elementarna nepogoda za Općinu Kapela
›› Javni poziv za financiranje udruga u 2019. godini
›› Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu
›› Izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina
›› Izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
›› Javni poziv za financiranje udruga u 2019. godini
›› Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
›› Javni poziv za darovanje nekretnina u vlasništvu Općine Kapela
›› Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2018. godinu
›› Objava financijskih izvještaja za 2018. godinu
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2018.-2019.
›› Plan proračuna za 2019., izmjene i dopune za 2018., projekcija i plan razvojnih programa
›› Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje odbačenog otpada
›› Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR) u 2018. god
›› PROMJENA U RASPOREDU ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA OD 01.12.2018. GODINE
›› Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2018 do 30.06.2018. godine
›› Prijava nepropisno odbačenog otpada
›› Obavijest o donacijama od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
›› Prijava za najljepšu okućnicu i balkon
›› Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kapela
›› Javni uvid nacrta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem