Općina Kapela › dokumenti › obavijest-o-preuzimanju-graevnog-otpada

Obavijest o preuzimanju građevnog otpada

Ispiši

Obavještavaju se stanovnici Općine Kapela da mogu odložiti neopasni građevinski otpad nastao na području Općine Kapela na području Sajmišta Kapela, kat.čest.br. 943/2.

U Kapeli, 20.06.2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Danijel Kovačec