Općina Kapela › dokumenti › odluka-o-imenovanju-osobe-zaduzhene-za-nepravilnosti

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Ispiši

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO -BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa : 040-01/11-01/1
Urbroj: 2103/02-01-11-01
Kapela, 03. siječnja 2011.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine", broj 141/06) i članka 47. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik BBŽ", broj 16/2009. i 26/2009.), Općinski načelnik Općine Kapela donosi

O D L U K U
O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se JASNA BET, referent financijsko-računovodstvenih poslova Općine Kapela, osobom za nepravilnosti u Općini Kapela.

Članak 2.

Sukladno odredbama članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine", broj 141/06), Jasna Bet obvezna je:
1. zaprimati obavjesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.
2. poduzimati potrebne mjere i o tome obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Odsjek za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Odjelu proračunskog nadzora Državne riznice u Ministarstvu financija,
3. o poduzetim mjerama obavijestiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti u pisanom obliku osobu koja je upozorila na nepravilnosti ili sumnju na prijevaru.

Članak 3.

Imenovana osoba je obavezna sukladno propisima redovito sažeto i u pisanom obliku izvjestiti Općinskog načelnika o osobno uočenim nepravilnostima i sumnjama kao i svojim zapažanjima o predmetima unutarnje financijske kontrole, kao i upozoriti ga na nepravilnosti ranije obavljene transakcije ili ako ocijeni da bi one mogle nastati.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Kapela.
__________________________________________________________________________

OPĆINSKI NAČELNIK
Danijel Kovačec, ing.el.