Općina Kapela › dokumenti › odluka-o-izvrshavanju-prorachuna-opine-kapela-za-2015.-godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kapela za 2015. godinu

Ispiši

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 400-08/14-01/04
URBROJ: 2103/02-2-14-01
KAPELA, 15. prosinca 2014.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, broj 136/12) i članka 32. Statuta Općine Kapela («Županijski glasnik» broj 19/09) Općinsko vijeće Općine Kapela na 11. sjednici održanoj 15. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Kapela za 2015. godinu

Knjiga1 - Plan proračuna - opći dio za 2015. godinu
Knjiga1 - Plan proračuna - posebni dio za 2015. godinu
Knjiga1 - Projekcija - opći dio za 2015. godinu
Knjiga1 - Projekcija - posebni dio za 2015. godinu