Općina Kapela › dokumenti › opinsko-vijee-opine-kapela-mandat-2013.-do-2017

Općinsko vijeće Općine Kapela - mandat 2013. do 2017.

Ispiši

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 012-03/13-01/01
Urbroj: 2103/02-02-13-2
U Kapeli, 12. lipnja 2013.

Na temelju članka 89. i 90. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12.), a na temelju Izvješća Mandatnog povjerenstva i objavljenih pravovaljanih izbornih rezultata, Općinsko vijeće Općine Kapela na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2013. godine,

v e r i f i c i r a

MANDATE
IZABRANIH ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KAPELA