Općina Kapela › dokumenti › pravilnik-o-nabavi-roba-radova-i-usluga-bagatelne-vrijednosti

Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti

Ispiši

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 400-01/14-01/01-1
Urbroj: 2103/02-1-14-1
Kapela, 02. siječnja 2014.

Na temelju članka 18. stavka 3., Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13. – pročišćeni tekst) i članka 47. Statuta Općine Kapela („Županijski glasnik BBŽ“, broj 2/2013.), Općinski načelnik Općine Kapela, dana 02. siječnja 2014. godine, donosi

Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti