Općina Kapela › dokumenti › pravilnik-o-nabavi-roba-radova-i-usluga-bagatelne-vrijednosti

Javni poziv za financiranje udruga u 2019. godini

Ispiši

Obavijest o odvozu komunalnog otpada – ljetno radno vrijeme

Ispiši

POŠTOVANI KORISNICI USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!
Sukladno članku 68. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 1/17 i 6/17), dužni smo Vas izvijestiti da u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna 2019. godine, komunalni otpad počinjemo odvoziti od 6,00 sati. Molimo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada, da otpad iznesu najkasnije do 6,00 sati, jer se naknadno izneseni otpad, nakon prolaska naših vozila neće uzimati.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Ispiši

Izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina

Ispiši

Izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Ispiši

Javni poziv za financiranje udruga u 2019. godini

Ispiši

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području Općine Kapela da je od 15. travnja 2019. godine otvoren Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Općine Kapela za 2019. godinu, te je isti otvoren do 15. svibnja 2019. godine. Javni poziv i cjelokupnu natječajna dokumentacija nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima.

Obrasci:
- Javni poziv za financiranje udruga u 2019. godini
- Upute za prijavitelje
- Obrazac 1. – Prijava na javni poziv
- Obrazac 2. – Troškovnik aktivnosti
- Obrazac 3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
- Obrazac 4. - Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
- Obrazac 5. - Izjava o nedobijenim financijskim sredstvima
- Obrazac 6. - Izjava o nekažnjavanju ovlaštene osobe
- Obrazac 7. – Izjava o nekažnjavanju voditelja projekta

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Ispiši

Javni poziv za darovanje nekretnina u vlasništvu Općine Kapela

Ispiši

Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2018. godinu

Ispiši

Objava financijskih izvještaja za 2018. godinu

Ispiši

Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2018.-2019.

Ispiši

Plan proračuna za 2019., izmjene i dopune za 2018., projekcija i plan razvojnih programa

Ispiši

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje odbačenog otpada

Ispiši

Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR) u 2018. god

Ispiši

PROMJENA U RASPOREDU ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA OD 01.12.2018. GODINE

Ispiši

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2018 do 30.06.2018. godine

Ispiši

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Ispiši

PRIJAVITE NEPROPISNO ODBAČEN OTPAD NA PODRUČJU OPĆINE KAPELA

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17), Općina Kapela uspostavila je sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi OBRAZAC i isti dostaviti na adresu Općine Kapela: Općina Kapela, Bilogorska 90, 43203 Kapela ili na e-mail adresu: .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Obavijest o donacijama od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.

Ispiši

Obavijest o donacijama za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine za članove Općinskog vijeća Općine Kapela (izabrani s liste grupe birača)

ANITA ZORIĆ
DARIO VELIČAN
DRAGAN BREŽNJAK
GORAN ŠIMUNČIĆ
MARICA MARKOVIĆ
SAŠA FELETAR
VIKTOR VIDOJEVIĆ
ZDENKO KRŽAK

Prijava za najljepšu okućnicu i balkon

Ispiši

okućnica

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kapela

Ispiši

Javni uvid nacrta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Ispiši

Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja te Obračun razvojnih programa za 2017. godinu

Ispiši

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:
. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:
. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Posebni dio proračuna sadrži:
. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Obračun razvojnih programa za 2017. godinu

Obavijest o ljetnom radnom vremenu odvoza otpada

Ispiši

Oglas za radni odnos na određeno vrijeme u projektu ‘Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’

Ispiši

Plan gospodarenja otpadom Općine Kapela za razdoblje 2018. – 2023. godine

Ispiši

LAG Sjeverna Bilogora – Natječaj-Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Ispiši
LAG Natječaj

- LAG Natječaj – Savjetovanje

Za sve dodatne informacije i dokumentaciju vezano za objavljeni Natječaj za potporu razvoja malih poljoprivrednih gospodarstava LAG-a Sjeverna Bilogora, možete pronaći na službenim web stranicama LAG-a Sjeverna Bilogora pod ovim linkom: http://www.lag-sjeverna-bilogora.hr/defaultcont.asp?id=11&n=4.

Oglas za radni odnos na određeno vrijeme u projektu ‘Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’

Ispiši

Javni poziv za financiranje udruga u 2018. godini

Ispiši

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području Općine Kapela da je 10. travnja 2018. godine otvoren Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Općine Kapela za 2018. godinu, te je isti otvoren do 10. svibnja 2018. godine. Javni poziv i cjelokupnu natječajna dokumentacija nalaze se u prilogu ove obavijesti.

ODLUKA
Odluka o dodjeli financijskih sredstava 2018.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima.

Obrasci:
- Javni poziv za financiranje udruga u 2018. godini
- Upute za prijavitelje na javni poziv
- Obrazac 1. - Prijava na javni poziv
- Obrazac 2. - Troškovnik aktivnosti
- Obrazac 3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
- Obrazac 4. - Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT)
- Obrazac 5. - Izjava o nedobijenim financijskim sredstvima u 2017. godini
- Obrazac 6. - Izjava o nekažnjavanju (ovlaštene osobe za zastupanje)
- Obrazac 7. - Izjava o nekažnjavanju (voditelja projekta)
- Obrazac 8. - Ugovor o financiranju u 2018. godini

Oglas za Voditelja/icu projekta ‘Zaželi – Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’

Ispiši

Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Kapela za razdoblje 2018. -2023. godine

Ispiši

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Ispiši

Financijski izvještaji za 2017. godinu članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave

Ispiši

Javni uvid o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kapela

Ispiši

JAVNI UVID O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KAPELA ZA RAZDOBLJE 2018.-2022. GODINE

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/18-01/6
URBROJ: 2103/02-01-18-2
Kapela, 16. veljače 2018.

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Kapela objavljuje

JAVNI UVID O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KAPELA ZA RAZDOBLJE 2018.-2022. GODINE

Javni uvid u Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kapela za razdoblje 2018.-2022. godine održat će se u trajanju od 30 dana i to od 16. veljače 2018. do 19. ožujka 2018. godine.

Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kapela za razdoblje 2018.–2022. godine stavlja se na uvid svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Kapela, Bilogorska 90, 43203 Kapela, a isti će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Kapela (www.opcina-kapela.hr).

Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku dostaviti tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt Plana koja moraju biti čitko i razumljivo napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge mogu dostaviti do posljednjeg dana javnog uvida, odnosno 19. ožujka 2018. godine, putem elektronske pošte (.(JavaScript must be enabled to view this email address)) ili putem pošte na adresu: Općina Kapela, Bilogorska 90, 43203 Kapela.

Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim Nacrtom Plana.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KAPELA
Danijel Kovačec, ing. el.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kapela za razdoblje 2018. -2022. godine možete pogledati ovdje.

- Javni uvid – Izvješće

Objava financijskih izvještaja za 2017. godinu

Ispiši

Statut Općine Kapela

Ispiši

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Ispiši

Bagatelna nabava šljunka i kamena za 2018. godinu

Ispiši

Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kapela

Ispiši

Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kapela za razdoblje 2017. – 2018. godine

- Odluka o odabiru

- Javni poziv – zakup zemljišta
- Javni poziv – dopis
- Javni poziv – obrazac ponude

Javni poziv za prodaju vatrogasnog vozila

Ispiši

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Ispiši

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Ispiši

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Kapela

Ispiši

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Kapela

Ispiši

Plan proračuna za 2018., izmjene i dopune za 2017., projekcija i plan razvojnih programa 2018.-2020.

Ispiši

Obavijest o terminima odvoza otpada u 2018. godini

Ispiši

Odvoz otpada:
- ponedjeljak
- utorak
- petak

OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA U VRIJEME BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA

Ispiši

Petolas Božidar – godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Ispiši
Petolas, godišnji financijski izvještaj za 2016.g. Petolas, program rada 2013.-2017. Petolas, program za 2016.g. Petolas, godišnji financijski izvještaj za 2016.g. Petolas, godišnji financijski izvještaj za 2016.g. Petolas, godišnji financijski izvještaj za 2016.g.

Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije u 2017. god

Ispiši

Kako financirati obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom

Ispiši

KAKO FINANCIRATI OBNOVU POLJOPRIVREDNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNOM NEPOGODOM ILI KATASTROFALNIM DOGAĐAJEM?
Za sve dodatne informacije možete se obratiti „Lokalnoj akcijskoj grupi Sjeverna Bilogora“ na tel: 099/325-9442 ili e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Rezultati izbora za Vijeća Mjesnih odbora - mandat 2014.-2018.

Ispiši

Popis Predsjednika i zamjenika M.O. - mandat 2014.-2018.

Ispiši

Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu

Ispiši

Javni poziv za kupoprodaju drvne mase u 2017. godini

Ispiši

POZIV ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE

Ispiši

Polugodišnje izvješće o donacijama za 2017. godinu

Ispiši

Poziv na prethodno savjetovanje: Nerazvrstana cesta Lipovo Brdo – Srednja Diklenica

Ispiši

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva

Ispiši

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15 ( u daljnjem tekstu: Naputak).

Detaljnije na poveznici“.

DOPUNA UPUTE

Ljetno radno vrijeme

Obavijest o ljetnom radnom vremenu odvoza otpada

Ispiši

Izborni rezultati Lokalnih izbora 2017. g.

Ispiši

Izvještaj o izvršenju proračuna i Obračun razvojnih programa

Ispiši

Obavijest za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Ispiši

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kapela.

Detaljnije na poveznici.

Urbanistički plan uređenja Poslovne zone dr. Franjo Tuđman

Ispiši

Javni poziv za dostavu ponuda za kupoprodaju salonit ploča

Ispiši

Upravljanje rizicima u poljoprivredi i mogućnosti financiranja poljoprivredne proizvodnje

Ispiši

Savjetovanje za poljoprivrednike

Županijska komora Bjelovar u suradnji sa Sektorom za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize i Sektorom za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo organizira "Savjetovanje za poljoprivrednike" - UPRAVLJANJE RIZICIMA U POLJOPRIVREDI I MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE.

Detaljnije:
- Poziv - savjetovanje za poljoprivrednike
- Prijavnica za Savjetovanje - Upravljanje rizicima u poljoprivredi

Javni poziv za financiranje udruga u 2017. godini

Ispiši

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području Općine Kapela da je 06. ožujka 2017. godine otvoren Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Općine Kapela za 2017. godinu, te je isti otvoren do 06. travnja 2017. godine. Tekst Javnog poziva i cjelokupnu natječajna dokumentacija nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima.

Obrasci:
- Javni poziv za financiranje udruga u 2017. godini
- Upute za prijavitelje
- Obrazac 1. – Prijava na javni poziv
- Obrazac 2. – Troškovnik aktivnosti
- Obrazac 3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
- Obrazac 4. - Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT)
- Obrazac 5. - Izjava o nedobijenim fin. sredstvima u 2016. godini
- Obrazac 6. - Izjava o nekažnjavanju (ovlaštene osobe za zastupanje)
- Obrazac 7. - Izjava o nekažnjavanju (voditelja projekta)
- Obrazac 8. - Ugovor o financiranju u 2017. g.

- Odluka o dodjeli financijskih sredstava 2017.

Godišnji financijski izvještaji

Ispiši
Financijski plan Financijski plan Financijski plan Financijski plan Financijski plan Financijski plan Godišnje izvješće Godišnje izvješće Godišnje izvješće Godišnje izvješće Godišnje izvješće Godišnje izvješće Godišnje izvješće Donacije Donacije Donacije Donacije Program rada Program rada Program rada Program rada Program rada Program rada Program rada Program rada Program rada Program rada Program rada Program rada Financijski izvještaj Program rada Program rada Financijski plan Donacije Program rada Financijski plan Program rada Financijski izvještaj Donacije

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu

Ispiši

Obavijest o terminima odvoza otpada u 2017. godini

Ispiši

Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za projekte iz fondova Europske unije

Ispiši

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Ispiši

Popis SPONZORSTVA i DONACIJA u 2016.

Ispiši

Sjednice općinskog vijeća

Ispiši

Proračun Općine Kapela

Ispiši

JAVNI POZIV za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kapela

Ispiši

Prostorni plan uređenja Općine Kapela

Ispiši

Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije

Ispiši

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu

Ispiši

Plan gospodarenja otpadom Općine Kapela

Ispiši

Obavijest o preuzimanju građevnog otpada

Ispiši

Obavještavaju se stanovnici Općine Kapela da mogu odložiti neopasni građevinski otpad nastao na području Općine Kapela na području Sajmišta Kapela, kat.čest.br. 943/2.

U Kapeli, 20.06.2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Danijel Kovačec

Odluka o dodjeli financijskih sredstava

Ispiši

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Ispiši

Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.

Ispiši

Lokalna akcijska grupa (LAG) Sjeverna Bilogora

Ispiši

Dragi učenici, dragi roditelji,

s veseljem Vam javljamo radosnu vijest! No prije nego Vas razveselimo, dopustite nam par riječi o nama…

Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora (u daljnjem tekstu: LAG Sjeverna Bilogora) je nevladina udruga koja predstavlja partnerstvo javnog, gospodarskog i civilnog sektora općina Bjelovarsko-bilogorske županije, a one su: općina Kapela, općina Nova Rača, općina Rovišće, općina Severin, općina Šandrovac, općina Velika Pisanica, općina Veliki Grđevac, općina Veliko Trojstvo i općina Zrinski Topolovac.

Na području LAG-a Sjeverna Bilogora nalazi se 6 osnovnih škola:
- OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac s područnim školama Donja Kovačica, Pavlovac, Mala Pisanica,
- OŠ Mirka Pereša (Kapela) s područnim školama Stari Skucani, Donji Mosti, Jabučeta, Gornje Sredice, Jakopovac,
- OŠ Nova Rača s područnim školama Bulinac, Dautan, Međurača, Sasovac, Severin, Slovinska Kovačica,
- OŠ Rovišće s područnim školama Prgomelje, Kraljevac, Zrinski Topolovac, Predavac, Podgorci,
- OŠ Velika Pisanica s područnim školama Babinac, Bedenik, Lasovac, Ribnjačka,
- OŠ Veliko Trojstvo s područnim školama Šandrovac, Ćurlovac, Malo Trojstvo.

Općine s područja LAG-a Sjeverna Bilogora odlučile su razveseliti učenike i njihove roditelje s kompletom od 10 odgovarajućih školskih bilježnica za učenike do 1. do 8. razreda.

Poštovani načelnici otišli su i korak dalje. Željeli su prenijeti dio svog lokalnog bogatstva i potaknuti osjećaj dječjeg ponosa u svom zavičaju. Iz te ideje proizašle su personalizirane školske bilježnice s motivima navedenih općina. Za grafički dizajn zaslužan je g. Dražen Juranić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo i tajnik Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora.

Podjela školskih bilježnica predviđena je na prvi dan školske godine 2016./2017., 5. rujna 2016.g., ali povodom Međunarodnog dana pismenosti koji se obilježava 8. rujna od 1965.g. s ciljem podizanja svijesti o važnosti pismenosti i nadom da će se jednog dana riješiti problem nepismenosti u svijetu (UNESCO).

Školarci, uživajte na ljetnim praznicima i vidimo se 5. rujna u Vašim školama!

Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Ispiši

Odluka o komunalnom redu Općine Kapela

Ispiši

Javni poziv za financiranje udruga u 2016. godini

Ispiši

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području Općine Kapela da je 09. lipnja 2016. godine otvoren Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Općine Kapela za 2016. godinu, te je isti otvoren do 09. srpnja 2016. godine. Tekst Javnog poziva i cjelokupnu natječajna dokumentacija nalaze se u nastavku ove obavijesti.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima:

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA U 2016. GODINI
UPUTE ZA PRIJAVITELJE NA JAVNI POZIV
Obrazac 1. - Prijava na javni poziv
Obrazac 2. - Troskovnik aktivnosti
Obrazac 3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja u 2016. g.
Obrazac 4. - Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT)
Obrazac 5. - Izjava o nedobijenim fin. sredstvima u 2015. g.
Obrazac 6. - Izjava o nekažnjavanju (ovlaštene osobe za zastupanje)
Obrazac 7. - Izjava o nekažnjavanju (voditelja projekta)
Obrazac 8. - Ugovor o financiranju u 2016 g.

Pravilnik o financiranju udruga

Ispiši

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu

Ispiši

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kapela

Ispiši

Strateški razvojni program Općine Kapela

Ispiši

Strateški razvojni program Općine Kapela – opis projekta

Ispiši

Općina Kapela u suradnji s tvrtkom Nove mogućnosti d.o.o. izradila je Strateški razvojni program u kojem je plan definirati strateške razvojne projekte koji bi se financirali sredstvima iz EU fondova i nadležnih ministarstva.

Usklađenost ovih razvojnih dokumenata je vrlo jak argument i osigurava relevantnost za dobivanje centraliziranih sredstava, ali i prepoznavanje interesa te pristup prema međunarodnim izvorima financiranja.

Općina Kapela dobila je odluku o financiranju izrade Strateškog razvojnog programa iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u omjeru 85% EU i 15% RH, temeljem natječaja otvorenog od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, na program Ruralnog razvoja mjeru 7 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", a podmjera 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljenih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti. Točnije operacija 7.1.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave.

_____________________

Kapela, 30. svibnja 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK
Danijel Kovačec, ing.el.

Antikorupcijski akcijski plan suzbijanja korupcije

Ispiši

Povjerenik za etiku

Ispiši

Etički kodeks

Ispiši

Odluka o imenovanju službenika za informiranje i njegovog zamjenika

Ispiši

Financijski plan za 2016. godinu - članova Općinskog vijeća Općine Kapela

Ispiši

Godišnji financijski izvještaj od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Ispiši

Plan nabave

Ispiši

Popis ugovora i sponzorstava

Ispiši

Popis SPONZORSTAVA I DONACIJA u 2015. godini

Ispiši