Pravo na pristup informacijama


Općina Kapela › dokumenti › pravo-na-pristup-informacijama

TKO MOŽE TRAŽITI INFORMACIJU?

Informaciju sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama može tražiti svatko (svaka fizička i pravna osoba).

KOJE INFORMACIJE MOGU ZATRAŽITI?

Građani/ke mogu, od tijela javne vlasti, zatražiti apsolutno svaku informaciju koju smatraju zanimljivom ili koja im je potrebna (zapis, crtež, slika, snimka i dr.), a koju posjeduje tijelo javne vlasti. Ipak, tijela javne vlasti mogu uskratiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:
1) ugrozilo vođenje sudskog ili drugog pravno uređenog postupka
2) onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti
3) povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva
4) ako se radi o informacijama koje se tiču predistražnih/istražnih postupaka za vrijeme trajanja tih postupaka.

Međutim, tijelo javne vlasti koje odlučuje o zahtjevu omogućit će pristup informaciji iz stavka 1. i 2. ako je to u interesu javnosti i nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe te razmjerno cilju koji treba postići, što znači da je svako tijelo javne vlasti prije uskrate informacije dužno razmisliti o ovome, odnosno provesti ono što se naziva “test javnog interesa” i “ test proporcionalnosti”.

Nadalje, ako tražena informacija sadrži i podatak klasificiran stupnjem tajnosti, neklasificirani dijelovi informacije učinit će se dostupnim. Napominjemo kako su ovo jedini razlozi zbog kojih bi Vam tijelo javne vlasti moglo uputiti negativan odgovor. U slučaju da Vam upute negativan odgovor iz razloga koji ne potpada pod gore navedeni članak Zakona, koristite obrazac žalbe u slučaju tzv. „negativnog odgovora“ kojeg možete pronaći u tekstu koji slijedi.

OD KOGA MOGU TRAŽITI INFORMACIJE?

Informacije možete zatražiti od tijela javne vlasti koja su zakonom definirana na sljedeći način: državna tijela, županije, gradovi i općine, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna županija, gradova i općina, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Napomena: stupanjem na snagu novog ZPPI-ja (30. prosinac 2010.) ukinut je popis tijela javne vlasti. Bilo koje tijelo koje spade u gore navedenu definiciju smatrat će se tijelom javne vlasti. Primjeri tijela javne vlasti: - Čistoća Zagreb - Komunalno Pitomača d.o.o. - HŽ-Putnički prijevoz d.o.o.

NA KOJI SU NAČIN TIJELA JAVNE VLASTI OBVEZNA OMOGUĆITI PRISTUP INFORMACIJAMA?

Tijela javne vlasti obvezna su omogućiti pristup informacijama:

1) pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način (internet, javna glasila) radi upoznavanja javnosti
2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev (neposredno, pismeno, uvidom u dokument, dostavom preslike dokumenta, itd.)

Možete u zahtjevu naznačiti i način dobivanja informacije.

POSTOJI LI OBRAZAC ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJI/AMA?

Predložak obrasca pomoću kojeg možete podnijeti zahtjev nalazi se na www.opcina-kapela.hr, ali zahtjev može biti upućen u bilo kojoj formi i to poštom, e-mailom, usmenim putem ili urudžbiranjem u tijelo javne vlasti od kojeg se traži informacija. Ukoliko se zahtjev podnosi usmenim putem osobno ili telefonski o tome će se sastaviti zapisnik ili službena bilješka.

KOJI JE SLJEDEĆI KORAK?

Nakon što ste dobili potvrdu o datumu kada je tijelo zaprimilo Vaš zahtjev, pričekajte 15 dana jer Vam je tijelo dužno odgovoriti u tom roku (tom roku najbolje je dodati dan ili dva, koliko treba za dostavu poštom). Ukoliko ste dobili odgovor u roku 15 dana od zaprimanja zahtjeva i zadovoljni ste njime, Vaš postupak je uspješno završen!

Iznimno, rokovi za dostavu informacije mogu se produžiti do 30 dana (npr. ukoliko se jednim zahtjevom traži veći broj informacija). O produženju rokova tijelo javne vlasti bez odgode će, a najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.

ŠTO AKO NISAM ZADOVOLJAN/NA ODGOVOROM?

Dobili ste odgovor u roku 15 dana od zaprimanja, ali je nepotpun, to jest ne sadrži odgovore na Vaša pitanja, a nema obrazloženja zašto je to tako. U roku od 15 dana od dana primitka nepotpunog/nezadovoljavajućeg odgovora možete zatražiti ispravak ili dopunu informacije te ponoviti istu proceduru kao i sa slanjem zahtjeva. U ovom slučaju tijelo javne vlasti dužno je, u roku od 15 dana od zaprimanja Vašeg zahtjeva, donijeti rješenje o odbijanju Vašeg zahtjeva ili Vam dostaviti odgovor.

MOŽE LI TIJELO JAVNE VLASTI USTUPITI MOJ ZAHTJEV DRUGOM TIJELU?

Može u slučaju da ne posjeduje informaciju koje ste zatražili, a ima saznanja koje tijelo je posjeduje. U tom slučaju, Vaš će zahtjev, u roku 8 dana od zaprimanja, biti ustupljen tijelu za koje se smatra da posjeduje informaciju, a tijelo kojem ste poslali zahtjev vas mora o tome obavijestiti. Tijelo kojem je ustupljen Vaš zahtjev, dužno je odgovoriti u roku 15 dana od dana kada mu je Vaš zahtjev ustupljen.

ŠTO AKO NISAM DOBIO/LA NIKAKAV ODGOVOR?

Niste dobili nikakav odgovor, a prošlo je više od 15 dana od dana kada je tijelo zaprimilo Vaš zahtjev. U ovom slučaju, koji se naziva i tzv. šutnjom administracije, uložit ćete žalbu koja mora biti naslovljena na Agenciju za zaštitu osobnih podataka (dalje: AZOP). Žalbi ćete priložiti kopiju svojeg zahtjeva na koji Vam nije odgovoreno. AZOP mora odgovoriti na Vašu žalbu u roku od 30 dana od zaprimanja žalbe. Iznimno, ako je potrebno obaviti test javnog interesa te test razmjernosti, rok u kojem AZOP mora odgovoriti na Vašu žalbu produljuje se na 60 dana. Protiv rješenja Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Ustavnog suda Republike Hrvatske i Glavnog državnog odvjetnika ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, o čemu Upravni sud Republike Hrvatske obavještava AZOP.

ŠTO AKO SAM DOBIO/LA NEGATIVAN ODGOVOR – IMAM LI PRAVO ŽALBE?

Svakako. I u ovom slučaju žalbu ćete uputiti AZOP-u (vidi gore), te priložiti kopije svojeg zahtjeva i negativnog odgovora tijela javne vlasti. UPRAVNI SPOR Postupak po tužbi je hitan. Upravni sud Republike Hrvatske može:
a) ispitati pravilnost primjene testa javnog interesa i testa razmjernosti
b) ocijeniti je li pristup traženoj informaciji u interesu javnosti i nužan za postizanje zakonom utvrđene svrhe te razmjeran cilju koji treba postići.

Ukoliko dobijete upravni spor, Upravni sud naložiti će tijelu javne vlasti da Vam dostavi traženu informaciju.

PREKRŠAJNA ODGOVORNOST I NAKNADA ŠTETE

Pravne i fizičke osobe koje postupaju suprotno odredbama Zakona na način da Vam onemoguće ili ograniče pristup informacijama, snose prekršajnu odgovornost. U takvim slučajevima tijela javne vlasti kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kn, dok će se odgovorne osobe u tim tijelima kazniti novčanom kaznom u iznosu 5.000,00 do 10.000,00 kn. Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u tijelu javne vlasti koja posebnom odlukom ne ustroji katalog informacija, odnosno koja ne dostavi godišnje izvješće o provedbi Zakona u propisanom roku i sadržaju. Znači, ukoliko Vam tijelo nije dostavilo ili je ograničilo informaciju, bez zakonskog utemeljenja, a Vi ste dobili upravni spor (presuda služi kao dokaz da ste u pravu i da ste trebali dobiti informaciju), možete podnijeti optužni prijedlog prekršajnom sudu i tako pokrenuti prekršajni postupak. Također, u slučaju da ste pretrpjeli štetu zbog toga što je tijelo javne vlasti, kojem ste uputili zahtjev, prekršilo odredbe Zakona, možete zahtijevati naknadu štete u parničnom postupku. Molimo Vas da se u oba opisana slučaja prethodno posavjetujete s odvjetnikom.

NEKOLIKO OPĆIH SAVJETA:

Ukoliko zahtjev šaljete poštom, najbolje je poslati ga „preporučeno s povratnicom“ (dakle, ispuniti bijeli i narančasti papir koji možete pronaći u pošti) kako biste dobili informaciju o danu kada je tijelo zaprimilo Vaš zahtjev, a od kojeg datuma počinje teći rok za odgovor. U slučajevima kada osobno urudžbirate zahtjev, tijelo Vam mora izdati potvrdu o zaprimanju zahtjeva ili ponesite primjerak koji ćete zadržati te zatražite da Vam tijelo na Vaš primjerak stavi službeni žig, iz kojeg je vidljiv datum zaprimanja zahtjeva. Nakon što ste dobili potvrdu o datumu kada je tijelo zaprimilo Vaš zahtjev/žalbu ili tužbu, roku je najbolje dodati dan ili dva, koliko treba za dostavu poštom.



Dokumenti

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama Općine Kapela ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti.

Sadržaj rubrike
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2020. godini
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu
›› Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u području Poduzetničke zone dr. Franjo Tuđman
›› Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u Općini Kapela
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2019. godinu
›› Javni poziv – kupoprodaja glinenog crijepa 2
›› Javni poziv – kupoprodaja glinenog crijepa
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2019.-2020.
›› Oglas za Voditelja/icu projekta ‘Zaželi – Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’
›› Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2019. godinu
›› Oglas za prijam u radni odnos
›› Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
›› Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
›› Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR) u 2019. godini
›› Javni poziv za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća
›› Javni poziv za potpore za stočarstvo
›› Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini
›› Proračun za 2020. godinu
›› Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta
›› Javni poziv za prijavu rješenja suvenira za područje LAG-a Sjeverna Bilogora
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu
›› Proglašena elementarna nepogoda za Općinu Kapela
›› Javni poziv za financiranje udruga u 2019. godini
›› Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu
›› Izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina
›› Izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
›› Javni poziv za financiranje udruga u 2019. godini
›› Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
›› Javni poziv za darovanje nekretnina u vlasništvu Općine Kapela
›› Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2018. godinu
›› Objava financijskih izvještaja za 2018. godinu
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2018.-2019.
›› Plan proračuna za 2019., izmjene i dopune za 2018., projekcija i plan razvojnih programa
›› Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje odbačenog otpada
›› Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR) u 2018. god
›› PROMJENA U RASPOREDU ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA OD 01.12.2018. GODINE
›› Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2018 do 30.06.2018. godine
›› Prijava nepropisno odbačenog otpada
›› Obavijest o donacijama od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
›› Prijava za najljepšu okućnicu i balkon
›› Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kapela
›› Javni uvid nacrta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
›› Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja te Obračun razvojnih programa za 2017. godinu
›› Obavijest o ljetnom radnom vremenu odvoza otpada
›› Oglas za radni odnos na određeno vrijeme u projektu ‘Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’
›› Plan gospodarenja otpadom Općine Kapela za razdoblje 2018. – 2023. godine
›› LAG Sjeverna Bilogora – Natječaj-Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
›› Oglas za radni odnos na određeno vrijeme u projektu ‘Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’
›› Javni poziv za financiranje udruga u 2018. godini
›› Oglas za Voditelja/icu projekta ‘Zaželi – Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’
›› Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Kapela za razdoblje 2018. -2023. godine
›› Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
›› Financijski izvještaji za 2017. godinu članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave
›› Javni uvid o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kapela
›› Objava financijskih izvještaja za 2017. godinu
›› Statut Općine Kapela
›› Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
›› Bagatelna nabava šljunka i kamena za 2018. godinu
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kapela
›› Javni poziv za prodaju vatrogasnog vozila
›› Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
›› Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Kapela
›› Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Kapela
›› Plan proračuna za 2018., izmjene i dopune za 2017., projekcija i plan razvojnih programa 2018.-2020.
›› Obavijest o terminima odvoza otpada u 2018. godini
›› OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA U VRIJEME BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA
›› Petolas Božidar – godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu
›› Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije u 2017. god
›› Kako financirati obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom
›› Rezultati izbora za Vijeća Mjesnih odbora - mandat 2014.-2018.
›› Popis Predsjednika i zamjenika M.O. - mandat 2014.-2018.
›› Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu
›› Javni poziv za kupoprodaju drvne mase u 2017. godini
›› POZIV ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
›› Polugodišnje izvješće o donacijama za 2017. godinu
›› Poziv na prethodno savjetovanje: Nerazvrstana cesta Lipovo Brdo – Srednja Diklenica
›› Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva
›› Obavijest o ljetnom radnom vremenu odvoza otpada
›› Izborni rezultati Lokalnih izbora 2017. g.
›› Izvještaj o izvršenju proračuna i Obračun razvojnih programa
›› Obavijest za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
›› Urbanistički plan uređenja Poslovne zone dr. Franjo Tuđman
›› Javni poziv za dostavu ponuda za kupoprodaju salonit ploča
›› Upravljanje rizicima u poljoprivredi i mogućnosti financiranja poljoprivredne proizvodnje
›› Javni poziv za financiranje udruga u 2017. godini
›› Godišnji financijski izvještaji
›› Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu
›› Obavijest o terminima odvoza otpada u 2017. godini
›› Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za projekte iz fondova Europske unije
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
›› Popis SPONZORSTVA i DONACIJA u 2016.
›› Sjednice općinskog vijeća
›› Proračun Općine Kapela
›› JAVNI POZIV za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kapela
›› Prostorni plan uređenja Općine Kapela
›› Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu