Općina Kapela › dokumenti › program-javnih-potreba-u-drushtvenim-djelatnostima-na-podruchju-opine-kapel

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Općine Kapela za 2014.

Ispiši

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 612-01/13-01/05
Urbroj: 2103/02-02-13-3f
Kapela, 18. prosinca 2013.

Na temelju članka 62. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 117/93. i 69/97, članka 28. Zakona o porezu na promet nekretnina (“Narodne novine” broj 33/00, 73/00, 127/00.), članka 172. točka 11. Općeg poreznog zakona (“Narodne novine” broj 59/01, 147/03), članka 32. Statuta Općine Kapela (“Županijski glasnik” broj 16/09, i 26/09) i Proračuna Općine Kapela za 2012. godinu, Općinsko vijeće Općine Kapela, na sjednici održanoj dana 18.12.2013. godine donosi

P R O G R A M
JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE KAPELA ZA 2014. GODINU
(Kulturi, sportu, obrazovanju, političkim strankama i dr.)