Općina Kapela › dokumenti › program-odrzhavanja-i-gradnje-komunalne-infrastrukture-opine-kapela-za-2014

Program održavanja i gradnje komunalne infrastrukture Općine Kapela za 2014.

Ispiši

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/13-01/05
Urbroj: 2103/02-02-13-3h
Kapela, 18. prosinca 2013.

Na temelju članka 28. i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, i 153/13. - pročišćeni tekst), te članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik", broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Kapela na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine, donosi

P R O G R A M
ODRŽAVANJA I GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OPĆINE KAPELA ZA 2014. GODINU