Općina Kapela › dokumenti › program-utroshka-sredstava-od-prodaje-stanova-na-kojima-postoji-stanarsko-p

Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2014.

Ispiši

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/13-01/05
Urbroj: 2103/02-01-13-3j
Kapela, 18. prosinca 2013.

Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN br. 43/92-pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 2/94, 44/94, 58/95, 11/96, I 68/98) i članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik", broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Kapela na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine, donosi

P R O G R A M
UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Općina Kapela u Proračunu za 2014. godinu planira prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u ukupnom iznosu od 52.000,00 kuna.


Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošit će se za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba s područja Općine Kapela.


Članak 3.

Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za područje Općine Kapela sastavni je dio Proračuna Općine Kapela za 2014. godinu.


Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Kapela, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

___________________________________________________

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Kapela
Dario Prelec