Općina Kapela › dokumenti › program-utroshka-sredstava-shumskog-doprinosa-opine-kapela-za-2014

Program utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Kapela za 2014.

Ispiši

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 321-04/13-01/05
Urbroj: 2103/02-02-13-3i
Kapela, 18. prosinca 2013.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12. i 68/12.) i članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik", broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Kapela na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine, donosi

P R O G R A M
UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA OPĆINE KAPELA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog dopinosa u Proračunu Općine Kapela za 2014. godinu.

Članak 2.

U 2014. godini planira se prihod od šumskog dopinosa u iznosu od 144.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošiti će se za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture na području Općine Kapela u 2014. godini.

Članak 4.

Ovaj Program izvršavat će se ovisno o prilivu sredstava u Proračun Općine Kapela, te se tijekom godine može mijenjati i dopunjavati ovisno o raspoloživim sredstvima.
Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je Općinski načelnik u cijelosti.

Članak 5.

O izvršenju ovog Programa Općinski načelnik podnijeti će izvješće Općinskom vijeću u prvom tromjesečju nakon isteka godine na koju se ovaj Program odnosi.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Kapela, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

______________________________________________________________________________

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPELA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dario Prelec